Eksamen for elever

Her finner du informasjon om eksamen for elever ved videregående skoler i Troms. 

Informasjon om eksamen gis av skolen.

Vi anbefaler likevel at du setter deg inn i Retningslinjer for eksamen.

Under finner du et utdrag av retningslinjene for gjennomføring av eksamen for elever. 

Trekkfag

Offentliggjøring av trekkfag skjer 48 timer før eksamen. Informasjon om dette gis av den enkelte skole.

Tilgjengelige nettressurser

I retningslinjene for eksamen, finnes det en liste over nettressurser som vil være tilgjengelig under eksamen.

Vær oppmerksom på følgende:
Om en nettside blir utilgjengelig under eksamen, vil dette ikke bli regnet som formell feil. Vår anbefaling er derfor at du laster ned på datamaskinen din, alt det du tror du vil trenge på eksamensdagen.

Åpent internett til eksamen ikke lenger tillatt

I 7 studieforberedende fag har kandidater hatt tilgang til åpent internett. Inntil videre vil disse fagene nå ha begrenset tilgang slik det er for de fleste andre skriftlige eksamener.

Les mer om dette på nettsiden til Utdanningsdirektoratet

Hjelpemidler på eksamen

Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett.

Stikkprøver under eksamen (nytt våren 2024)

Du kan rutinemessig bli tatt ut for tilfeldige stikkprøver i forkant av eller etter eksamen.

Du har et ansvar for å ikke ha ulovlige hjelpemidler installert og skal vise dette til den som tar stikkprøven. Stikkprøven er ikke en godkjenning av innholdet på datamaskinen, du er fortsatt ansvarlig for å ikke jukse.

Skolen vil vurdere om det er nødvendig å annullere eksamen dersom du frivillig sletter ulovlige hjelpemidler som oppdages i forbindelse med stikkprøver før eksamen starter. 

Å nekte å gjennomføre stikkprøve, eller nekte å slette ulovlige hjelpemidler, blir regnet som forsøk på juks.

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Tiltakene skal være egnet til å avhjelpe dine behov, f. eks. ved allergi eller funksjonsnedsettelse. Du kan ikke søke om tilrettelegging på grunn av manglende norskkunnskaper. I vurderingen av hvilken særskilt tilrettelegging som gis, vil både økonomiske og praktiske hensyn kunne trekkes inn.

Særskilt tilrettelegging kan være (lista er ikke uttømmende):

  • lengre tid
  • opplesning av oppgaveteksten
  • få oppgaven på tegnspråk eller punktskrift på leselist
  • bruk av tale-til-tekst-program
  • skrivehjelp
  • ekstra belysning
  • andre lignende tiltak

Endring av eksamensform kan kun innvilges der det er tungtveiende grunner som taler for at eksamen ikke kan gjennomføres med andre tilrettelegginger. I tillegg må læreplanen i det aktuelle faget åpne for dette.

Se også informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider

Hvordan søke

Elever søker i Visma inSchool.

Søknadsfrist

Elever søker skolen så tidlig som mulig i opplæringen. 

Vedtak om tilrettelegging

Vedtak om særskilt tilrettelegg av eksamen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages innen 3 uker (jfr. §§ 2, 28 og 29 i Forvaltningsloven). Eventuell klage sendes eksamensskolen som videresender klagen til statsforvalteren.

Klage på karakter

Som elev kan du klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt.

Les mer om klagemuligheter og finn skjema for å sende klage på denne siden

Spørsmål om eksamen?

Elever må kontakte sin videregående skole ved spørsmål om eksamen. 

Se oversikt over våre videregående skoler her