Bo- og blilystpris

Bo- og blilystprisen gis som en anerkjennelse til noen som har bidratt til å utvikle robuste og attraktive lokalsamfunn i fylket. 

Foreslå kandidat til prisen

Beskrivelse

Troms fylkeskommune deler årlig ut en bo- og blilystpris. Bo- og blilystprisen er på kr 25 000.

Formål

Troms fylkeskommune vil med en bo- og blilystpris anerkjenne engasjement og pådriverkraft for å utvikle robuste og attraktive lokalsamfunn i Troms. Prisen skal være en inspirasjon for videre arbeid lokalt, og bidra til å synliggjøre tiltak for å få folk til å trives i, bli i eller flytte til Troms. 

Kriterier 

  • Enkeltpersoner, lag og organisasjoner, offentlige og private aktører kan foreslås.
  • Alle innbyggere i Troms, lag og organisasjoner, offentlige og private aktører i fylket har forslagsrett
  • Forslaget skal inneholde en begrunnelse og informasjon om kandidatens innsats. Innmelder kan bli kontaktet for innhenting av utfyllende informasjon dersom det er nødvendig.
  • Personer eller organisasjoner som har fått prisen tidligere, kan ikke foreslås på nytt
  • Elektronisk forslagsskjema skal brukes  

Saksgang

  • Frist for innsendelse av forslag til kandidater er 1. oktober. 
  • Hovedutvalget for kultur og helse beslutter etter innstilling fra fylkeskommunedirektøren.
  • Offentliggjøring og overrekkelse av bo- og blilystprisen skjer i fylkestinget i desember.  

Retningslinjene gjelder fra mai 2024. 

Politiske vedtak

  • Retningslinjene ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 13.05.24 sak 28/24
  • Budsjettet ble vedtatt i Fylkestinget 05.12.23 sak 56/23