Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hvert år fordeler fylkeskommunen spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet - både egenorganisert aktivitet og frivillig, medlemsbasert idrett. 

Hva kan det søkes midler til?

  • Bygging, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet, deriblant friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg
  • Kart (turkart og orienteringskart)
  • Skilting/merking av eksisterende turveier, turløyper og turstier
  • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (tilskuddsordningen håndteres av Den Norske Turistforening). Les mer om løypetiltak i fjellet og overnattingshytter på anleggsregisteret.no.

Hvem kan søke?

  • Kommuner
  • Idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF), Samenes idrettsforbund-Norge (SVL - N), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det frivillige Skyttervesen (DFS)
  • Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv*
  • Samisk Reinkappkjørerforbund og sammenslutninger organisert under forbundet*
  • Norsk Kennel Klub og sammenslutninger organisert under klubben*
  • Velforeninger, aksjeselskap/allmennaksjeselskap, stiftelser, studentsamskipnader eller andre sammenslutninger (jfr. bestemmelsene) **

*Kan kun fremme søknad til bestemte anlegg (se bestemmelsene lenger ned på siden)

**Vedtekter må godkjennes (se bestemmelsene lenger ned på siden)

Hvordan søke?

Nye og gjentatte søknader leveres via elektronisk søknadsskjema hos anleggsregisteret.no.

Søker må dokumentere at vilkårene er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes inn. Søknad må fremmes senest søknadsåret etter ferdigstillelse av anlegget.

Søkere plikter å gjøre seg kjent med vilkårene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen for nærmere informasjon om søknadsfrist og søknadsprosessen.

Søknadsfrister

Til kommunene: 15. oktober hvert år

Fra kommunene til fylkeskommunen: 15. januar hvert år.

Rapportering

Ved tilsagn om midler har søker en frist på to år med å ferdigstille anleggsprosjektet. Innen fristen skal utbetalingsanmodning, regnskapsskjema og revisoruttalelse sendes til fylkeskommunen.

Regnskapsskjema og utfyllende informasjon om regnskapskravene

Nedenfor følger en sjekkliste som skal være et hjelpemiddel for regnskapsarbeidet. Sjekklista skal fylles ut av kommunen og vedlegges regnskapet som sendes til revisor.

Sjekkliste spillemiddelregnskap (PDF, 176 kB)

Delutbetaling

Det kan foretas delutbetaling når arbeidet er kommet godt i gang og/eller når anlegget nærmer seg sluttføring. Delutbetaling kan foretas i samsvar med fylkeskommunens praksis. Fylkeskommunen skal i tilfelle delutbetaling, inntil kontrollert regnskap foreligger, holde tilbake et restbeløp som utgjør minimum 15 prosent av tilskuddsbeløpet av spillemidlene. Ved delutbetaling skal følgende skjema fylles ut og sendes via kommunen til fylkeskommunen:

Statusrapport delutbetaling (PDF, 162 kB)

Kontakt

Lars Petter Rotvold Nilsen 

Rådgiver

E-post: lars.nilsen@tromsfylke.no

Telefon: 906 63 029