Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs- lærings- og mestringstilbud

Tilskudd kan gis til enkeltkommuner, eller til flere kommuner i interkommunalt samarbeid.  Målgruppen for de kommunale tilbudene er personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager. 

Søknadsfrist:  15. mars 2024. 

Søknad og rapport sendes til postmottak@tromsfylke.no

Mål for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i samhandlingsreformen og NCD strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.

Målgrupper for arbeidet i kommunene

Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.

Arbeidet skal ta utgangspunkt i deltakernes behov for tjenester i et livsløpsperspektiv og bygge på aktiv samhandling med brukerorganisasjoner, evt. frivillige og ideelle organisasjoner og private aktører. 

I søknaden må det beskrives hvordan brukermedvirkning skal gjennomføres i planlegging og drift av arbeidet. Det skal også legges vekt på likemannsarbeid.

Fullstendig regelverk for tilskuddsordningen

Regelverket og fullstendig utlysningstekst finnes på Helsedirektoratets nettsider. 

Vi minner om at tildelingskriteriene bør gjennomgås før søknaden sendes. 

Regler for klagebehandling

Tildeling av/avslag på tilskudd under denne ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det ikke klagerett.

Rapportering på mottatt tilskudd

Kommunene som mottar tilskudd i 2024 skal rapportere til Troms fylkeskommune innen 1. april 2025. 

Nærmere informasjon om rapportering sendes ut sammen med tildeling av tilskudd.

Krav til søknadens form og innhold

Det er ikke laget et eget søknadsskjema for tilskuddsordningen.  

Søknad og rapport sendes til postmottak@tromsfylke.no

Disse opplysningene må være med i søknaden:

Om kommunen

1. Kommunenavn

2. Organisasjonsnummer

3. Bankkontonummer

4. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til den ansvarlige for arbeidet det søkes støtte til

 Om arbeidet det søkes støtte til

5. Gi en kortfattet beskrivelse av arbeidet det søkes det støtte til

6. Beskriv målene for arbeidet

7. Beskriv målgruppene for arbeidet

8. Beskriv hvordan brukermedvirkning og likemannsarbeid er ivaretatt i arbeidet

9. Hvem deltar i arbeidet det søkes støtte til? (kommunale sektorer, organisasjoner, samarbeidende kommuner, andre)

10. Hvordan er arbeidet det søkes støtte til forankret i kommunalt planverk?

11. Hvem rapporterer den ansvarlige for arbeidet til?

 Om økonomi

12. Nytt søknadsbeløp

13. Eventuelle ubrukte midler som søkes overført

14. Totalt budsjett for arbeidet

15. Egenfinansiering

16. Finansiering fra andre kilder

Om formidling av resultater og erfaringer

17. Hvordan vil resultater og/eller erfaringer fra arbeidet bli formidlet i egen kommune (til samarbeidspartnere, ledelse, media, innbyggere og andre)?

18. Hvordan kan resultater og/eller erfaringer fra arbeidet bli til nytte for andre kommuner?

Søknaden skal godkjennes av rådmannen eller den rådmannen har delegert myndigheten til.