Interreg Aurora

Interreg Aurora er et helt nytt program i det europeiske Interreg-fellesskapet for grenseoverskridende samarbeid 2021-2027. Programmet gir store muligheter for nytt og spennende samarbeid i grenseområdene mellom Sverige, Finland, Norge og Sápmi.

Norske regioner

De regionene som dekkes av Aurora-programmet er Nordland, Troms og Finnmark, samt delområde Sápmi. Det siste omfatter i tillegg Trøndelag og Elgå reinbeitedistrikt i Innlandet.

Om programmet

Det overordnede målet med Interreg Aurora-programmet er å bidra til samarbeid på tvers av landegrensene, og dermed styrke programområdets konkurransekraft, bærekraft og attraktivitet gjennom sosial inkludering, digitalisering og grønn omstilling.

Programområdet dekker den tradisjonelle samiske regionen – Sápmi – som betyr at programmet er en viktig ressurs for å ivareta og utvikle samisk kultur, tradisjonell kunnskap, næringer og fremfor alt de samiske språkene.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor

1. Smart og bærekraftig vekst

 • Smart spesialisering, forskning og innovasjon
 • Økt konkurransekraft for små og mellomstore bedrifter (SMB)

2. Grønn og bærekraftig omstilling

 • Tilpasning til klimaendringer
 • Naturvern og biologisk mangfold
 • Bærekraftig mobilitet

3. Utdanning, kultur og bærekraftig reiseliv

 • Utdanning og livslang læring
 • Kultur og bærekraftig reiseliv

4. Bedre og mer bærekraftig grenseoverskridende samarbeid

 • Kapasitetsbygging på tvers av landegrensene

Interreg Aurora-programmet 2021-2027 har en viktig funksjon i å koble EUs Green Deal-strategien med nasjonale planer, regionale og lokale utviklingsplanene i Nord-Sverige, Nord-Finland og Nord-Norge samt Sápmi. Interreg Aurora-programmet har også en rekke potensielle samarbeidsområder som kan knyttes til EUs makroregionale strategi for Østersjøen (EUSBSR) og EUs integrerte strategi for Arktis.

Programmet har syv fokusområder som har potensiale til å skape synergier innen smart spesialiseringsstrategier. Å jobbe med smart spesialisering gjør at man bygger sterkere næringsliv basert på regionenes naturgitte fortrinn. Videre er det en forutsetning at prosjektene har en klar grenseoverskridende merverdi.

Samarbeidsregioner over landegrensene

Delområde Aurora

 • Finland: Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten. Österbotten, Södra Österbotten
 • Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
 • Norge: Nordland, Troms og Finnmark

Delområde Sápmi

 • Finland: Lappland, Norra Österbotten og Mellersta Österbotten.
 • Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland og Jämtland, samt Indre Sameby i Dalarna.
 • Norge: Troms, Finnmark, Nordland og Trøndelag samt deler av Innlandet (Elgå Reinbeitedistrikt).

Hvem kan søke støtte?

 • Offentlige myndigheter på alle nivåer.
 • Institusjoner underlagt offentlig lov, som for eksempel utviklingsselskaper, universiteter, høyskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra (herunder klynger og inkubatorer), offentlig eide selskaper og organisasjoner av offentlige myndigheter.
 • Kommersielle og ikke-kommersielle organisasjoner (NGO’er).
 • Bedrifter.

Finansiering 2021-2027

EU (ERDF): € 93 800 000
Norske Interreg-midler: € 8 400 000

Prosjektpartnere fra EU kan søke om inntil 65 % støtte og norske partnere kan søke om inntil 50 % støtte fra Interreg Aurora. Norsk budsjett fastsettes i de årlige statsbudsjett vedtatt av Stortinget. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

Her finner du mer informasjon Interreg Aurora

Kontakt

Ian Jawahir

Spesialrådgiver

E-post: ian.jawahir@tffk.no

Telefon: +47 77 78 81 68

Mobil: +47 47 45 53 57