Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) skal bidra til et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for innbyggere på 67 år og eldre. Kun kommuner kan søke tilskuddsordningen.

Søknadsfrist

Årlig søknadsfrist er 1. november.

Elektronisk søknadsskjema er midlertidig stengt, og åpnes igjen 1. oktober 2024.

Rapportering

Frist for årsrapport til DKSS foregående år er 15. mars.

Les om hvordan du leverer årsrapport her

Rapportskjema åpner 1. februar.

Målgruppe

Målgruppen for Den kulturelle spaserstokken er beboere på 67 år og eldre.

Mål med tilskuddsordningen

  • Formidling av profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet.
  • Tilbud av arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturuttrykk.
  • Tilpasset kulturtilbud på arenaer der målgruppen befinner seg i dagliglivet.
  • Økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

  • Midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet. Nyskaping og utvikling av tilbud skal prioriteres. 
  • Det oppfordres til samarbeid mellom kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og andre kulturaktører lokalt og regionalt. 
  • Tilskuddet skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger eller tiltak som allerede er sikret finansiering 
  • Tiltakene skal komme alle eldre til gode. Det skal legges til rette for at hjemmeboende får delta. Tilbudet skal i all hovedsak foregå på institusjoner eller på andre møteplasser hvor de eldre samles. 
  • Det gis ikke tilskudd til investeringer, utstyr, administrasjon, matservering eller kompetanseheving. 
  • Det skal ikke tas billettinntekter på arrangement som er finansiert med midler fra Den kulturelle spaserstokken.

Organisering av Den kulturelle spaserstokken

Fylkeskommune

Troms fylkeskommune bevilger midler til tilskuddsordningen. Plan og kulturetaten forvalter ordningen, og bidrar med oppfølging av kommuner, samt programtilbud til kommuner som ønsker det.

Kommuner

Det anbefales å ha en egen kommunekontakt for ordningen. Kommunekontakten anbefales å årlig avholde møte mellom aktuelle representanter fra helsesektor og kultursektor. Hver institusjon som ordningen omfatter, bør ha en fast kulturkontakt. Det gjelder både boinstitusjoner, dagsentra og tilsvarende. Kulturelt mangfold i befolkningen skal legges til grunn for programtilbudet. Samisk og kvensk skal ivaretas. 

Krav knyttet til bruk av tilskudd

Krav knyttet til forvaltning av tilskuddet omtales i det årlige tildelingsbrevet til kommunene. 

Det skal leveres rapport for aktiviteter knyttet til bruk av de tildelte midlene på et digitalt rapportskjema som publiseres på nettsidene våre. For kommuner som mottar kr 100.000,- eller mer kreves det at renteinntektene av de tildelte midlene tilfaller formålet, samt revisorbekreftet regnskapsoversikt sammen med rapport. Ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakebetales om ikke annet er avtalt. Det kan søkes om overføring av ubenyttede midler til påfølgende år i det ordinære søknadsskjemaet. Midler til Den kulturelle spaserstokken skal øremerkes ordningen. 

Kontakt

Marianne Lene Linløkken
Rådgiver
marianne.linlokken@tromsfylke.no
Mobil: 481 04 371