Professor Oluf Kolsrud og hustru Borghild Kolsruds legat

Legatet er opprettet av fru Borghild Kolsrud, enke etter professor Oluf Kolsrud, ved testament av 30. mai 1956.   

Det utdeles støtte til:

"Vitenskapsmenn, studenter eller elever i videregående skoler fra de tre nordligste fylker (Finnmark, Troms og Nordland) til utdannelse eller som bidrag til vitenskapelig virksomhet. Legatet skal ydes til menn eller kvinner som vil studere og arbeide med historie, herunder kirkehistorie og kulturhistorie».

Totalt beløp til fordeling er inntil kr 50 000.

Ny utlysning kommer høsten 2025.

Søknad med alle vedlegg sendes som ett dokument i PDF-format på e-post til: kolsrudslegat@uit.no

Søknaden skal inneholde:

  • Navn, stilling, fødselsår. Søkerens tilknytning til institusjon/skole.
  • Beskrivelse av hva legatporsjonen tenkes brukt til, med vekt på sammenhengen til legatets statutter.
  • Redegjørelse for tidligere studier og eksamener i bekreftet kopi.
  • Eventuelle attester og anbefalinger i bekreftet kopi.
  • Navn og adresse på 2 referanser som eventuelt kan gi utfyllende opplysninger.
  • Opplysninger om ev. tidligere tildelte legatmidler/stipend til formål nevnt i søknaden eller til andre studie- og/eller forskingsformål.

Søkere som tildeles støtte skal innen 31.12.2024 oversende en kort rapport om bruken av tildelte midler.