Tilskudd til frivillighet

Formålet med ordningen er å skape flere møteplasser, aktiviteter og opplevelser rettet mot barn og unge og unge voksne.

Innhold på siden:

Elektronisk søknadsskjema

Formål og målgruppe

Troms fylkeskommune vil stimulere til frivillig innsats i hele fylket, gjennom flere gode og rimelige møteplasser, aktiviteter og opplevelser rettet mot barn og unge og unge voksne. 

Tilskuddsordningen skal:

 • stimulere til frivillig arbeid i Troms
 • tilrettelegge for flere opplevelser og aktiviteter i hele fylket knyttet til miljø, helse, kultur, idrett og friluftsliv
 • bidra til bred deltakelse og inkludering
 • bidra til at barn, unge og unge voksne kan leve aktive liv og ha trygge møteplasser i hele fylket
 • skape flere møteplasser

Hvem kan søke

Frivillige lag og organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret 

Hva kan støttes

Tiltak som dokumenterer frivillig, ulønnet innsats av og for innbyggerne i Troms. Det kan gis støtte til aktiviteter som skaper deltakelse og engasjement. Tilskudd kan gis til gjennomføring av både enkeltarrangementer og langsiktige aktiviteter eller prosjekter.

Det tildeles i utgangspunktet ikke midler til tiltak som er vurdert eller hører inn under andre tilskuddsordninger i fylkeskommunen. Maksimalt søknadsbeløp er kr. 50 000. 

Hva støttes ikke

 • tiltak uten frivillig innsats
 • tilskudd til kontingenter, medlems- og treningsavgifter
 • ordinære driftsoppgaver og utstyr
 • aktiviteter som planlegges gjennomført før tidspunktet for vedtak om tildeling av tilskudd

Hvordan søke

Elektronisk søknadsskjema skal brukes.

Dette må være med i søknaden:

 • hva skal gjennomføres
 • hvor og når skal tiltaket foregå
 • hva er målet for tiltaket
 • hvem er målgruppen og hvilken glede og nytte har den av tiltaket
 • hvor mange er det planlagt skal delta og hvordan skal disse rekrutteres
 • beskriv omfanget av frivillig innsats og ansvar

Søknaden skal inneholde budsjett for tiltaket, og søknadsbeløp. Annen finansiering, og om det er søkt eller mottatt tilskudd fra andre finansieringskilder, må oppgis. 

Vilkår

 • tiltakene skal ha informasjon tilgjengelig på åpne digitale plattformer
 • tiltakene skal sikre god tilgjengelighet
 • tilskuddsmottakeren skal gjøre det kjent at tiltaket er støttet av Troms fylkeskommune
 • Troms fylkeskommunes logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriell som eventuelt lages for tiltaket

Søknadsfrist

1. april for 2024 og 1. desember året før for 2025 og kommende år.

Dersom det er gjenstående midler på budsjettposten lyses de ut senere på året.

Vurdering av søknader

Midlene fordeles etter en samlet helhetlig vurdering. I fordelingen av midlene legger fylkeskommunen vekt på å dekke et mangfold av ulike typer interesser og aktiviteter, god geografisk og demografisk spredning.

Søknadene gjennomgår først en kontroll hvor det sjekkes ut at nødvendige opplysninger er kommet inn. Ved behov kan fylkeskommunen be om tilleggsopplysninger før saksbehandlingen starter. 

Etter den første gjennomgangen, behandles søknadene samlet og det lages en innstilling basert på en skjønnsmessig vurdering i samsvar med retningslinjene for ordningen.

Innstillingen legges frem for hovedutvalg for kultur og helse, som fatter vedtak. Midlene fordeles en gang i året. Alle søkere får et tilskuddsbrev når prosessen er avsluttet. Normal behandlingstid er 1-3 måneder. Midlene utbetales etterskuddsvis.

Saksbehandlingen følger forvaltningslovens bestemmelser.

Klageadgang

Det er klagerett på vedtaket jf. forvaltningsloven § 28. Klagen må sendes Troms fylkeskommune innen tre uker fra det tidspunkt vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29. Krav til form og innhold i klagen er presisert i forvaltningslovens § 32. Klagen sendes til postmottak@tromsfylke.no. Dersom fylkeskommunen opprettholder sitt vedtak etter at klage er mottatt, oversendes klagen til fylkeskommunens klagenemnd. Avgjørelsen i klagenemnda er endelig. 

Utbetaling

Fylkeskommunen utbetaler tilskuddet på grunnlag av faktura etter at tiltaket er gjennomført. Søkere som blir tildelt støtte skal sende faktura til fylkeskommunen innen tidsfrist, og slik det ellers er beskrevet i tilskuddsbrevet.

Send oss faktura

Rapportering

Mottakere av tilskuddet skal rapportere i tråd med Troms fylkeskommunes digitale rapporteringsskjema og tilskuddsbrev.

Kontroll

Troms fylkeskommune har rett til innsyn og til å foreta kontroll med bruken av midlene, også på bilagsnivå. Fylkeskommunen kan kreve midlene tilbakebetalt hvis opplysningene i søknaden og rapporten er uriktige, eller hvis midlene ikke brukes slik de er tiltenkt. 

Ikrafttredelse

Retningslinjene trer i kraft fra februar 2024.

Politiske vedtak

 • Retningslinjene ble vedtatt i Hovedutvalg kultur og helse 20.02.24 sak 9/24
 • Budsjettet ble vedtatt i Fylkestinget 05.12.23 sak 56/23

Kontakt

Katrine With Eielsen

Rådgiver, Kunst og kulturutvikling 

katrine.with.eielsen@tromsfylke.no

Telefon: +47 77 78 82 20

Mobil: 928 64 366