Tilskudd til restaurering av fredete bygg i privat eie

Formålet med ordningen er å bevare fredete kulturminner og kulturmiljøer i privat eie og å bidra til at slike settes i stand etter antikvariske retningslinjer.

Det opprinnelige formålet med tilskuddsordningen var å lempe på byrden som private enkeltpersoner har med å ivareta og sette i stand fredete kulturminner og kulturmiljøer som er et fellesgode for samfunnet. Disse skal prioriteres ved fordeling av tilskudd fra posten.

Offentlig eide eller finansierte organisasjoner og virksomheter kan ikke motta tilskudd fra posten.

Hva kan det gis tilskudd til?

Tilskudd kan gis til istandsettings- og vedlikeholdstiltak av kulturminner og kulturmiljøer som er fredet, midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel.

Tilskuddsmottaker kan bruke 10-15 % av tilskudd til prosjektledelse eller prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

I særlige tilfeller kan Riksantikvaren og regionalforvaltningen foreta egne satsninger med forankring i nasjonale strategiske satsninger:

Ved tildeling vil bruk av tradisjonelle materialer, teknikker og handverk og opplæring for kunnskapsoppbygging være viktige faktorer.

Som hovedregel skal ikke tilskuddet overstige 50 % av totalkostnaden for et tiltak. Utførende firma/håndverker skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. 

Riksantikvarens nettside om tilskuddsordningen

Forskrift om tilskudd til fredete kulturminner i privat eie

Slik søker du

Søknad foregår elektronisk via Digisak, søknadsportalen for kulturminneforvaltningen.

Søknadsfristen er 1. november.

Kontakt

Dag-Magnus Andreassen

Konservator

Send e-post til dag.andreassen@tromsfylke.no

Telefon: +47 77 78 83 41

Mobil: +47 90 24 50 21