Tilskudd til kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur

Formålet med tilskuddsordningen er å revitalisere og styrke kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur i Troms.

Innhold på siden:

Elektronisk søknadsskjema

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er: 

 • Styrking og økt bruk av kvensk språk, spesielt blant barn og unge
 • Økt deltakelse og involvering i kvensk og norskfinsk kultur, særlig blant barn og unge
 • Økt formidling av kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur, særlig overfor barn og unge

Hvem kan søke?

Tilskudd kan tildeles institusjoner, organisasjoner, lag og foreninger, enkeltgrupper og privatpersoner.

Krav til søknaden

Søker skal benytte elektronisk søknadsskjema.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger: 

 • Søkerens navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og 
  organisasjonsnummer eller personnummer.
 • Søkerens kompetanse og kvalifikasjoner for å gjennomføre tiltaket.
 • Beskrivelse av hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og hvordan dette skal bidra til å sikre målet med tilskuddsordningen.
 • Framdriftsplan for prosjektet, og beskrivelse av aktivitetene som skal gjennomføres i tilskuddsperioden.
 • Budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader ved gjennomføringen av prosjektet – også opplysninger om egeninnsats og om det er søkt eller mottatt tilskudd fra andre kilder.
 • Oversikt over eventuelle samarbeidspartnere.
 • Eventuelle planer om å videreføre tiltaket etter tilskuddsperioden.
 • Eventuell rapport og regnskap for forrige års tilskudd fra tilskuddsordningen, som skal være levert innen fastsatt frist.
   

Følgende vedlegg er obligatoriske:

 • Framdriftsplan for prosjektet
 • Budsjett med finansieringsplan
 • Eventuell rapport og regnskap fra tidligere mottatt tilskudd fra ordningen

Kriterier for tildeling

 • Som hovedregel støttes kun tiltak i Troms.
 • Troms fylkeskommune foretar en helhetlig vurdering av søknadene basert på bærekraft, økonomisk, samfunnsmessig, etisk og faglig innhold, samt profesjonalitet, kvalitet og evne til gjennomføring. Det må fremgå tydelig hvordan prosjektet/aktiviteten oppfyller formålet med ordningen. 
 • Søknader som vektlegger kvensk språk og prosjekter for barn og unge prioriteres.
 • Som hovedregel gis ikke tilskudd til promotering og produksjon.
 • Som hovedregel gis ikke tilskudd til deltakelse på seminar, utdanning, studiereiser og lignende.
 • Det ytes normalt ikke støtte til drift.
 • Det ytes normalt ikke støtte til innkjøp av utstyr eller til andre investeringer.
 • Det tildeles i utgangspunktet ikke midler til tiltak som er vurdert eller hører inn under andre tilskuddsordninger i fylkeskommunen.
 • Nye prosjekter/tiltak samt prosjekter/tiltak med regional betydning prioriteres.
 • Maksimalt søknadsbeløp er kr. 50 000 og inntil 50% av tiltakets totale kostnader kan gis som tilskudd. 

Søknadsfrist

 1. april for 2024 og 1. desember for kommende år. 

Slik behandles søknaden

Søknadene gjennomgår først en kontroll hvor det sjekkes ut at nødvendige opplysninger er kommet inn. Ved behov kan vi be om tilleggsopplysninger før saksbehandlingen starter.

Etter den første gjennomgangen, behandles søknadene samlet og det lages en innstilling basert på en skjønnsmessig vurdering og i henhold til kriteriene for ordningen.

Innstillingen legges frem for hovedutvalg for kultur og helse, som fatter vedtak. Alle søkere får et tilskuddsbrev når prosessen er avsluttet. Normal saksbehandlingstid er 1-3 måneder.

Klageadgang

Vedtak kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes skriftlig til fylkeskommunen innen 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtak er mottatt, jf. fvl § 29. Krav for klagens form og innhold er presisert i fvl § 32. Dersom fylkeskommunen opprettholder sitt vedtak etter at klage er mottatt, oversendes klagen til fylkeskommunens klagenemnd. Klagenemndas avgjørelse er endelig.

Utbetaling av tilskudd

Fylkeskommunen utbetaler tilskuddet på grunnlag av faktura etter at tiltaket er gjennomført. Søkere som blir tildelt støtte skal sende faktura til fylkeskommunen innen tidsfrist, og slik det for øvrig er beskrevet i tilskuddsbrevet.

Send oss faktura

Vilkår for bruk av tilskuddet

 • Tilskuddet skal benyttes slik det er beskrevet i søknaden, og etter de forutsetninger som er oppgitt i tilskuddsbrevet. 
 • Tilskuddsmottakeren bør gjøre det kjent at tiltaket er støttet av fylkeskommunen.
 • Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriell som eventuelt 
  utarbeides for tiltaket. 
 • Dersom det skjer vesentlige endringer i tiltaket, i budsjett eller tidsplan, skal det avtales skriftlig med fylkeskommunen. Endringer må godkjennes av fylkeskommunen. Ved vesentlige endringer som ikke er skriftlig avtalt med fylkeskommunen, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt.
 • Dersom tilskuddsmidlene ikke blir benyttet etter forutsetningene, eller at tilskuddet er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger fra søker, kan det være aktuelt å kreve midlene tilbakebetalt, helt eller delvis. 

Rapport og regnskap

 • Regnskap og rapport for bruk av tilskuddet skal sendes til fylkeskommunen senest 3 måneder etter gjennomføring.
 • Mottakere av tilskuddet skal rapportere i tråd med Troms fylkeskommunes digitale rapporteringsskjema og tilskuddsbrev.
 • Rapporten skal inneholde en beskrivelse av hva som er gjort (aktiviteter), måloppnåelse og hvem som er nådd gjennom prosjektet. Dersom tilskudd er gitt til et kurs,  arrangement eller lignende må det oppgis hvor mange som har deltatt.
 • Regnskapet skal vise alle utgifter og inntekter og hvordan tilskuddet er brukt. 
 • Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett. 
 • Manglende rapportering kan føre til at tilskuddet trekkes tilbake og kreves tilbakebetalt.
   

Kontakt

Lene Hansen

Spesialrådgiver, Kunst og kulturutvikling 

lene.hansen@tromsfylke.no

Telefon: +47 77 78 80 13

Mobil: 977 73 490