Bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i nord

Ordningen skal styrke produsentmiljøer i Nordland, Troms og Finnmark, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt å utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk. Søknadsfrist 22.mars 2024.

Du kan søke om støtte prosjekter som omhandler følgende i tråd med partnerskap for landbruk Nord-Norge sitt vedtak i møte 1.12.2023:  

 • Arbeidspakkene 2-4 anbefales prioritert for 2024. Samarbeidsgruppa burde også kunne foreslå tiltak utover arbeidspakkene 2-4.

Disponibel ramme fra Jordbruksavtalemidlene 2023 er inntil 10,8 mill. kr. når midler til NIBIO til forskning og øvrig kunnskapsutvikling, minimum 5 mill kr og administrasjon hensyntas. I tillegg kommer matchingsmidler fra fylkeskommunene.

I vedtak om støtte til prosjekt i 2023 over ordningen ligger forventninger om støtte over utlysning i 2024.

Arbeidspakker

Arbeidspakke 2 – Økonomi og lønnsomhet 

Arbeidspakken skal bidra til kompetanseheving innen økonomi for bønder. Tilbudet må være lavterskel og mobilisere til deltagelse fra en størst mulig del av næringen. Denne arbeidspakken skal være todelt, der del 1 skal utforme og gjennomføre tiltak som hever bondens kompetanse på økonomi, lønnsomhet og langsiktig økonomisk planlegging. Dette for å sette flest mulig bønder i stad til å ta gode beslutninger angående investeringer og økomonistyring i gårdsbruket. Del 2 av arbeidspakken skal inneholde en spisset satsing på heving av den økonomiske kompetansen til unge bønder, bønder i sårbare områder og produksjoner med svakt støtteapparat og/eller marginal lønnsomhet i produksjonen. Arbeidspakken skal bestå i kartlegging av tiltak for å utnytte potensialet på gårdens ressurser på det enkelte bruk. 

Arbeidspakke 3 – Økt bruk av utmarksbeite i nord 

Arbeidspakken tar for seg arbeidet med å utnytte bruken av utmarken bedre i Nord-Norge. Arbeidspakken skal ha som mål å motivere til økt bruk av utmarka og teknologi for å lette bruken. Videre skal utfordringer og flaskehalser ved utmarka kartlegges for å belyse områder som må forbedres, og endres på for å nå målene. 

Resultatet av arbeidspakken skal være mer og bedre bruk av utmarka, som er det største fortrinnet det arktiske landbruket har og som er en ryggrad i beredskap og bosetning i nord.

Arbeidspakke 4 – Øke totalberedskapen gjennom økt matproduksjon

Arbeidspakken fokuserer på landbrukets rolle i totalberedskapssammenheng. Høy og stabil innenlands produksjon av mat- og fôrvarer er en av pilarene i norsk matsikkerhet. 

Formålet med arbeidspakken er en målrettet satsning for å sikre en forsvarlig utvikling i landbruket som et viktig bidrag til den grunnleggende samfunnsstruktur i landsdelen. Matproduksjon er viktig del av totalberedskapen. Arbeidspakken skal fokusere på tiltak som bidrar til å sikre aktivitet i verdikjedene året rundt, og tilpasset klima i hele landsdelen. 

Aktuelle tiltak er fokus på sårbare områder som Øst-Finnmark, sikring av verdikjedene, agronomi, klimatilpasset plantemateriale og grønt. 

God kompetanse på alle nivå er viktig, både innen videregående opplæring og på etter -og videreutdanningsnivå. 

Prosjekt med effekt i hele landsdelen og som den enkelte bonde lett får effekt av, er ønsket. Prosjekter som omfatter hele Nord-Norge blir prioritert.

Prosjekter knyttet til bær, grønnsaker og potet skal om mulig være forankret i Handlingsplanen for bær-, grønnsaker og bær.

I søknaden må det fremgå hvilken arbeidspakke søker tar sikte på å drive et prosjekt innenfor. Videre må det fremgå hvilket geografisk område prosjektet vil ha effekt.

Hvem kan søke?

 • Lag og organisasjoner
 • Kommuner
 • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
 • Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning av at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Hvordan søke?

Søknad sendes inn via Regionalforvaltning.no

Søknadsfrist: 22.mars 2024.

Krav til søknad

 • Prosjektet det søkes omstøtte til skal være forankret i Landbruks- og Matdepartementets oppdragsbrev til Troms fylkeskommune 2024 og forskrift for satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord
 • Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det gis som hovedregel tilskudd på inntil 75 prosent av godkjente kostnader. I særskilte tilfeller kan tilskudd på 100% av godkjente kostnader innvilges.
 • Det skal fremgå hvilken arbeidspakke prosjektet skal bidra til å løse
 • Geografisk område tiltaket vil ha effekt skal fremgå.
 • Prosjekter som omfatter hele Nord-Norge blir prioritert.
 • Søker må også beskrive hvilke FNs bærekraftmål som er relevante for prosjektet og hvordan prosjektet skal bidra til å oppnå disse.

Det oppfordres til samarbeidsprosjekt.

Retningslinjer

Bruk av midlene er i tråd med satsingens formål og forskrift for ordningen gjelder midler bevilget over Jordbruksavtalen. Matchingsmidler bevilget av fylkeskommunene brukes i tråd med ordningens formål.

Oppdragsbrev finner du her (PDF, 638 kB)

Forskrift for ordningene finner du her

Det kan gis støtte til prosjekt som varer inntil 3 år.

Tidligere tilskudd over bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i nord:

Prosjekt støttet i 2023 over Bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i nord

Kontaktpersoner

Kjetil Helstad

Spesialrådgiver

kjetil.helstad@tromsfylke.no

+47 909 11 637 

Marit Gåre

Seniorrådgiver

marit.gaare@tromsfylke.no