Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midler)

Troms fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) i landbruket. Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Søknadsfrist 22.mars 2024

Rammen for RT-midlene i 2024 er 1,98 millioner kroner for Troms. I tillegg kommer tilbakeførte midler fra tidligere år.

Søknadsfrist 

22. mars 2024. 

Vedtak

Hovedutvalg for næring klima og miljø behandlet søknadene som kom inn innen fristen 22.mars 2024 i sak 11/24 i møte 14.05.2024. 

Sakspapir og vedtak finner du her 

Det kan gis støtte til prosjekter som skal:

  • Støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt. Midlene har relativt bredt virkeområde. De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

Hvem kan søke?

  • Lag og organisasjoner
  • Kommuner
  • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
  • Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift. 

Midlene tildeles som tilskudd. Søker skal benytte fylkeskommunens digitale forvaltningsportal, Regionalforvaltning.no.

 Søk om midler

Retningslinjer

Les retningslinjene for ordningen her (PDF, 396 kB)

Krav til søknad:

 

Disse har fått innvilget tilskudd til tilretteleggingstiltak i landbruket tidligere:

 

Kontaktpersoner

Kjetil Helstad

Spesialrådgiver

kjetil.helstad@tromsfylke.no

+47 909 11 637 

Marit Gåre

Seniorrådgiver

marit.gaare@tromsfylke.no