Tilskudd til dagligvarebutikker i Troms

Driver du butikk i utkantstrøk kan du søke om støtte til driften. Tilskudd til butikker i utkantstrøk skal sikre befolkning på mindre steder og små bygdesamfunn et dagligvaretilbud i nærområdet.  I 2024 er den søkbare rammen for ordningen hos fylkeskommunen kr 591 600.  Søknadsfrist for butikker til sin kommune var satt til 15. mars 2024. Frist for kommunene var 5. april 2024.

Hvem kan søke om støtte?

Butikker lokalisert på øyer og steder med lang avstand til nærmeste alternative dagligvaretilbud i Troms fylke kan søke om støtte. Butikken må være lokalisert geografisk i Troms.  

Hva kan det gis støtte til?

Drift av dagligvarebutikk  

Søknadsfrist for butikker og kommuner

Søknadsfristen for 2024 har uløpt.

Hvilke krav må søknaden oppfylle?

For å kunne søke om støtte må butikken:  

  • Være i utkantstrøk: Enten ligge 15 km (bilveg) fra nærmeste dagligvarebutikk, eller ligge i et øysamfunn uten fastlandsforbindelse, eller ligge på sted uten bilveg til nærmeste dagligvarebutikk, eller ligge på et sted med særlig vanskelig kommunikasjon til alternativ dagligvarebutikk.  
  • Kundegrunnlaget må bestå av maksimalt 250 fastboende innbyggere  
  • Ha en total omsetning (eksklusive moms) av dagligvarer som ikke overstiger 5,9 millioner kroner årlig.  
  • Være dimensjonert og føre et sortiment som er i overensstemmelse med lokalmarkedets behov for dagligvarer 
  • Drives på helårsbasis og ha tilfredsstillende åpningstider.  

Fylkeskommunen forutsetter at kommunen som butikken ligger i finansierer halvparten av tilskuddet. Tilskudd vil i de fleste tilfeller bestå av en halvdel fra egen kommune og en halvdel fra fylkeskommunen.  

Kommunen forplikter seg til å dekke halvparten av tilskuddet til inntil tre butikker. Dersom flere enn tre butikker søker i en kommune dekker fylkeskommunen hele støttebeløpet for butikker ut over de tre første, under forutsetning av at butikkene innfrir kravene.  

Fylkeskommunen setter en maksimal sats for tilskudd som er basert på årets totale ramme for ordningen. Dersom en kommune velger å tildele mindre penger til butikkene enn satsen fylkeskommunen har satt, vil fylkeskommunen redusere sitt tilskudd tilsvarende.  

Hvordan søker du støtte?

Butikker skal du søke sin egen kommune om støtte.  

Her finner du søknadsskjema for tilskudd til drift av dagligvarebutikker i utkantstrøk.   (PDF, 44 kB)

Kommuner sender egen innstilling til fylkeskommunen. Ta kontakt med rådgiver for veiledning. 

Hvordan vurderes søknaden?

Kommunen får søknad fra butikk, og skal kontrollere opplysningene fra butikken og at kriteriene for støtte er oppfylt. Så sender kommunen en oversikt over butikkene som kan gis støtte sammen med kommunens innstilling til eget støttebeløp til fylkeskommunen.  

Fylkeskommunen gjør en samlet vurdering av alle innstillingene fra kommunene i forhold til tilgjengelig budsjettramme, og fastsetter endelig tilskudd. Tilskuddene utbetales til de aktuelle kommunene, som igjen utbetaler tilskudd både fra kommunen og fylkeskommunen samlet til butikkene.    

Saksbehandlingstiden ligger på om lag 4 uker etter at fylkeskommunen har mottatt kommunenes innstilling. 

Regelverk og nyttige lenker

Retningslinjer for dagligvarestøtte i utkantstrøk  (PDF, 129 kB)

Merkur-programmet gir også muligheter for små butikker i utkantstrøk å søke støtte til diverse tiltak. Dette er Kommunal- og distriktsdepartementets program for å utvikle og styrke butikker i Distrikts-Norge. Merkur er en del av Distriktssenteret. Les mer om Merkur-programmet og kravene for deltakelse her:

Merkur-programmets hjemmeside

Ta kontakt med oss

Dersom du har korte spørsmål, kan du ta kontakt med 

Fredrik Varfjell Dalsbøe