Forprosjekter - kommuner med særlige distriktsutfordringer

Fylkeskommunen lyser ut midler til forprosjekter for kommuner med særlige distriktsutfordringer. Søknadsfristen er satt til 3. april 2024.

Om ordningen

I forbindelse med at Kommunal- og distriktsdepartementet har revidert kap. 553 post 65 s «Omstilling og utvikling i områder med særlige distriktsutfordringer», med tilhørende forskrift, lyser Troms fylkeskommune ut midler til forprosjekt til kommuner på sentralitetsindeks 5 og 6. Tilskudd skal gå til forprosjekt til «Kommuner med langvarig nedgang i befolkning og sysselsetting av særlig omfattende grad», som nevnt i «Forskrift om tilskuddsordninger til omstilling og utvikling i områder med særlige distriktsutfordringer».

Formålet med denne utlysningen er at kommuner med nevnte utfordring kan lage et forprosjekt som fokuserer på deres situasjonsbilde, utfordringer, muligheter og behov. Søker skal gjennom forprosjektet ende opp med et utkast til et hovedprosjekt med 3-4 spesifiserte innsatsområder som omhandler styrking av næringslivet og næringsstrukturen i kommunen, i tillegg til fokus på stedsattraktivitet for bedrifter, befolkning og besøkende.

Resultatet av forprosjektet skal være en skisse eller søknad til et hovedprosjekt som kan starte i begynnelsen av 2025, med en varighet på inntil 6 år. Kommunens administrasjon må synliggjøre i forprosjektet sin vilje og motivasjon til å utvikle og drive et eventuelt hovedprosjekt av et sånt omfang.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for kommuner på sentralitetsindeks 5 og 6 som i tillegg kan vise til en befolkningsnedgang på mer enn 15 % siste 20 år og mer enn 7% siste 10 år. I tillegg må søkerkommuner ha nedgang i sysselsetting på mer enn 2-3% siste 5 år. Kommuner som er tett opptil oppgitte terskelverdier kan også søke. Du kan lese mer om sentralitetsindeks på SSB sine nettsider.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er satt til 3. april 2024. 

Hvordan søke?

Kommunen kan søke om støtte på 300 000-400 000 via regionalforvaltning.no. I forkant av innsendelse av søknad må søker ta kontakt med kontaktperson for obligatorisk veiledning. Mer informasjon om vurderingskriterier og krav til søknad finnes i publiseringsteksten på regionalforvaltning.no

Trykk her for utlysningtekst og innsending av søknad i regionalforvaltning.no

Kontaktperson

Kristian Figenschau

Spesialrådgiver

kristian.figenschau@tromsfylke.no

+47 909 36 128