Grunntilskudd til samiske foreninger

Grunntilskudd tildeles samiske foreninger som driver med kulturaktivitet og har sitt virke i Troms.

Retningslinjer for grunntilskudd til samiske foreninger i Troms

Formål

Grunntilskudd til samiske foreninger skal legge forholdene til rette for levedyktige, frivillige samiske foreninger i Troms. Grunntilskudd er et driftstilskudd som gis til lokale samiske foreninger som har kulturarbeid som hovedoppgave, for at disse skal kunne drive sin virksomhet i Troms.

Hvem kan søke?

Ordningen omfatter lokallag av fylkes- eller landsdekkende samiske organisasjoner som har kultur- og/eller idrettsaktiviteter som sin virksomhet. Dersom et lokallag er medlem av flere samiske organisasjoner gir ikke dette rett til mer enn ett grunntilskudd. Tilskuddsordningen omfatter ikke nærings- og profesjonsorganisasjoner eller institusjoner.

 • Lokallag må ha minst 1/5 av medlemsmassen med bostedsadresse i Troms.
 • Lokallag som har medlemmer utenfor Troms, får grunntilskudd regnet ut etter sin totale medlemstilslutning og fordelt etter antall medlemmer bosatt i Troms.

Kriterier for tildeling

 • Lokallaget skal være demokratisk styrt og ha minimum fem medlemmer ledet av et styre valgt på årsmøte hvert år. På årsmøtet skal årsmelding og regnskap, samt budsjett og virksomhetsplan behandles.
 • Lokallaget skal ha vedtekter vedtatt på årsmøtet.
 • Lokallaget skal gjennomføre årsmøte hvert år. På årsmøtet skal årsmelding og regnskap, samt budsjett og virksomhetsplan behandles.
 • Lokallaget skal ha to årsmøtevalgte revisorer.
 • Interimforeninger er ikke berettiget stønad.

Søknaden må inneholde

 1. Protokoll fra årsmøtet i år.
 2. Godkjent årsmelding fra årsmøtet undertegnet av styret. Årsmeldingen skal inneholde rapport om lagets aktivitet.
 3. Godkjent regnskap fra i fjor vedlagt revisorberetning. Av regnskapet skal det framkomme inntekt av kontingent.
 4. Vedtatt budsjett og virksomhetsplan for dette året.
 5. Medlemstall for lokallaget med revisorbekreftet antall medlemmer med bostedsadresse i Troms. Det er lagtilslutning per 31.12. foregående år som skal legges til grunn for fordelingen. Medlemstallet skal samsvare med posten i regnskapet for kontingent.
 6. Godkjente vedtekter.

Søknader som mangler nødvendig innhold, kan bli avvist.

Søknadsfrist

Frist for innsending av grunnlagsmateriale for beregning av grunntilskudd er 01.06.

Elektronisk søknadsskjema kommer.

Utbetaling og rapportering

Grunntilskuddet fordeles på grunnlag av innsendt grunnlagsmateriale og etter følgende regler:

Lokallag med 5 - 25 medlemmer: kr 3 000,- + kr 3 000,- = kr 6 000,-
Lokallag med 26 - 50 medlemmer: kr 3 000,- + kr 4 000,- = kr 7 000,-
Lokallag med 51 - 75 medlemmer: kr 3 000,- + kr 5 000,- = kr 8 000,-
Lokallag med mer enn 75 medlemmer: kr 3 000,- + kr 6 000,- = kr 9 000,-

Fylkeskommunen utbetaler grunntilskuddet på grunnlag av faktura. Foreninger som får tilskudd skal sende faktura til fylkeskommunen senest innen 01.12. i tilskuddsåret, og ellers slik det er beskrevet i tilskuddsbrevet. 

For sent innkomne fakturaer vil ikke utbetales.

Les om hvordan sende oss faktura her

Regnskap og rapport for gjennomført tiltak sendes Troms fylkeskommune etter gjennomføring. Dette kan sendes til postmottak@tromsfylke.no. Manglende rapportering kan føre til at tilskuddet trekkes tilbake og kreves tilbakebetalt.