Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BiO)

Bedriftsintern opplæring (BiO) er et arbeidsmarkedstiltak som skal bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i små og mellomstore bedrifter.

BiO-midler Troms:

BiO-midlene i Troms er ikke søkbare.

Hvem kan få støtte?

Små og mellomstore bedrifter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller skal etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Slik søker du

Søknad sendes via regionalforvaltning.no.

Søknad må inneholde:

 • Beskrivelse av kurs/opplæringstilbud.
 • Plan for hvordan opplæringen skal gjennomføres.
 • Tidsplan for opplæringen.
 • Beskrivelse av samarbeidspartner/kursaktør.
 • Budsjett og finansieringsplan (med egenfinansiering).

Hva kan gis i støtte?

Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 200 000,-.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre planen.

Vilkår for støtte

 • Det gis kun støtte til private bedrifter og enkeltpersonforetak. 
 • Utgifter til opplæring skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
 • Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp. Personer som er permittert og mottar dagpenger fra NAV, kan ikke få tilskudd til lønnsutgifter.
 • Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet.
 • Det kan foretas delutbetaling på inntil 75 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet. 
 • Støtten gis om bagatellmessig støtte (se retningslinjer).
 • Vilkårene vil til enhver tid ligge innenfor rammen av de begrensinger og muligheter som lovverket utgjør.

Se retningslinjene for ytterligere vilkår og fullstendige søknadskrav. (PDF, 248 kB)

Kontaktpersoner

Kristine Østrem Nordal

E-post: kristine.nordal@tffk.no
Tlf. 77 78 18 55