Høring: Regional planstrategi for Troms 2025-2028

Nå kan du komme med innspill på fylkesutvalgets forslag til ny regional planstrategi. Høringen er åpen for alle, og frist for å sende inn høringsinnspill er 30. september.

Planstrategien skal redegjøre for regionale utviklingstrekk, fastsette langsiktige utviklingsmål og innsatsområder, og definere hvilke regionale planer som skal utarbeides.

Fylkeskommunen inviterer særlig kommuner, offentlige myndigheter, næringsliv, organisasjoner og andre aktører i Troms-samfunnet til å svare på høringen.

Vi ønsker spesielt innspill og tilbakemeldinger på følgende:

  1. Setter utviklingsmål og innsatsområdene en riktig retning for utviklingen av Troms?
  2. Samsvarer forslagene til nye regionale planer med Troms-samfunnets utfordringer og muligheter?
  3. Kunnskap om Troms:

Dokumentene «Kunnskap om Troms» og «Troms Folkehelseoversikt 2024» ligger som vedlegg til regional planstrategi. Disse sendes ut på høring, sammen med planstrategien.

I tillegg sendes også statistikkbanken «Troms i tall» ut på høring. «Troms i tall» er et digitalt verktøy for både fylkeskommunen, kommunene og andre aktører. «Troms i tall» er under 2 kontinuerlig utvikling og oppdatering.

Fylkeskommunen ønsker tilbakemelding på hvilke statistikk og analyse aktører i Troms har behov for. Statistikkbanken finnes her: statistikk.tromsfylke.no

Hvordan sende høringsuttalelse?

Høringsuttalelse sendes til:

Troms fylkeskommune
Strandvegen 13
9007 Tromsø

Eller e-post: postmottak@tromsfylke.no

Merk saken med: Innspill til regional planstrategi

Fylkesutvalgets behandling

Fylkesutvalget gjorde følgende vedtak, sak 80/24:

  1. Fylkesutvalget i Troms har behandlet utkast til Regional planstrategi for Troms 2025- 2028.
  2. Fylkesutvalget sender et alternativt forslag til regional planstrategi for Troms 2025- 2028 og tilhørende kunnskapsgrunnlag på høring og offentlig ettersyn i perioden 20. juni til 30. september 2024