Viktig høringsfrist for Tromssamfunnet nærmer seg – bruk stemmen din

Begge de to store konseptvalgutredningene (KVU) for utviklingen av transportsystemet i Nord-Norge har høringsfrist 1. februar; KVU for transportløsninger i Nord-Norge (KVU Nord-Norge) og KVU Nord-Norgebanen. 

Dette er en kart. - Klikk for stort bildeTroms fylkeskommunes konseptuelle løsning på en helhetlig transportsystem i Nord-Norge i 2060. TFK

Hva står KVU for?

En konseptvalgutredning er en faglig utredning av alternative måter (konsepter) å løse behov på.

KVU Nord-Norge er laget av de fire transportvirksomhetene Kystverket, Avinor, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen, og omfatter alle transportformer. Utredningen ser på hva som trengs for å utvikle en moderne og sammenhengende infrastruktur, som gir attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner og som kobler produksjon av varer og tjenester til markedene. Det har vært fokus på lange transportstrekninger som binder landsdelen sammen, og knytter den til resten av landet og utlandet, frem mot år 2060.

Målet med KVU Nord-Norgebanen var å identifisere den beste jernbaneløsningen for strekningen Fauske–Narvik–Tromsø, med sidearm til Harstad, samt å se på tiltak på tilstøtende banestrekninger (Nordlandsbanen/Ofotbanen).

Begge KVU-ene skal legges til grunn som beslutningsgrunnlag for flere kommende nasjonale transportplaner (NTP), og utredningene har derfor stor betydning for muligheten for infrastrukturutvikling, og videre nærings- og samfunnsutvikling i Troms.

–  Samferdsel berører oss alle, og i disse utredningene legges noe av utgangspunktet på hva som er mulig å få til i årene framover, sier samferdselssjef Bjørn Kavli. Vi som bor her vet at her er enorme behov for investeringer på tvers av alle transportformer og ansvarsområder, både på vei, innenfor sjøtransport, i luftfarten, men også på jernbane om vi skal imøtekomme de store utfordringene med et helhetlig transportsystem. Dessverre legges det fra transportvirksomhetene opp til svært lite investeringer framover uavhengig av transportform, på tross av enorme behov i fylket. Her har jo fylkestinget vårt vært svært tydelig på at dette er langt fra godt nok. 

Sentralt for utvikling av infrastruktur i Troms

Troms fylkeskommune oppfordrer alle i Troms til å sende inn sine uttalelser til høringen. Dette vil danne grunnlaget for infrastrukturutvikling i fylket i lang tid, og utredningene må ses i sammenheng med den pågående NTP-prosessen.

–  Jeg håper alle som har mulighet, både organisasjoner og enkeltpersoner som har meninger om utviklingen av samferdsel og samfunnet vårt i nord bruker stemmen sin, for forslaget fra virksomhetene er rett og slett langt fra godt nok, sier samferdselssjef i Troms.

Fylkestinget i Troms har i sitt omfattende høringsinnspill til KVU-ene bedt Regjering og Storting om blant annet å prioritere hensynet til forsvar, beredskap og samfunnssikkerhet. 

Vedtaket og alle dokumentene i saken kan leses her Politiske møter - Møter - Fylkesutvalg (28.11.2023) (360online.com).

Slik gir dere innspill / uttalelser:

Høringsinnspill til KVU Nord-Norge sendes inn via et skjema på nettsidene til Statens vegvesen. Høring/offentlig ettersyn – Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge | Statens vegvesen.

Innspill til KVU Nord-Norgebanen sendes på e-post til Jernbanedirektoratet, post@jernbanedirektoratet.no. I emnefeltet skal det skrives: Høring KVU Nord-Norgebanen, sak 202300988.