Kulturminnevern og kulturbygg

Eldre bygg har gjerne en atmosfære som kan fungere godt for kulturaktiviteter som for eksempel konserter og utstillinger.

Mange av byggene har behov for tilpasninger for å kunne tilfredsstille nye aktiviteter, dagens forskrifter og brukernes behov. Det kan være utfordringer med å sikre at byggene er i forskriftsmessig stand.

Bruk av fredete og verneverdige hus gir også utfordringer i forhold til hvilke nye tiltak som kan gjøres, og hvordan dette arbeidet utføres.

Kontakt kulturminneforvaltningen hvis dere skal gjøre tilpasninger i fredete og verneverdige bygg.

Kulturminneforvaltningen sikrer at nye tilpasninger også tilfredsstiller antikvariske verdier.

Standarder og tips

Støtteordninger

Det finnes ulike støtteordninger for istandsetting og ny bruk av gamle bygninger og anlegg. Vår avdeling for kulturarv har laget en oversikt over økonomisk støtte og stipend på fagområdet.

Gjennom spillemiddelordningen kan man søke midler til flere typer kulturbygg.

Kompetanselenker