Attraktive samfunn

Fylkeskommunen jobber for at Troms skal inkluderende og bærekraftige byer og lokalsamfunn der folk kan bo og leve gode liv med gode rammebetingelser for næringsutvikling.

Les mer om hvordan vi jobber med nærings- og samfunnsutvikling i Troms under. 

Omstilling

Omstillingstillingsprogrammet 

Kommuner eller regioner der det lokale næringslivet forvitrer, blir kraftig bygget ned eller der mange arbeidsplasser går tapt kan få omstillingsstatus. 

Regional omstilling skal bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, styrke robustheten og variasjonen i næringslivet samt øke utviklingsevnen hos næringsliv og kommuner. Omstillingsprogrammet er under evaluering, ingen nye kommuner fikk omstillingsstatus i Troms i 2023.

I Troms er det kommunene Dyrøy og Kvænangen som har omstillingsstatus. I tillegg bevilget fylkeskommunen ekstraordinære midler til Lavangen i påvente av evalueringsresultatet av omstillingsprogrammet. 

Tromsvekstavtaler

I Troms skal det inngås Tromsvekstavtaler mellom fylkeskommunen og de fire internpolitiske rådene i Hålogaland, Midt-Troms, Sør-Troms og Tromsøregionen. 

Les mer om Tromsvekstavtalene her

Relevante lenker

Ta kontakt med oss

Har du korte spørsmål kan du ta kontakt med: 

Kristian Figenschau (omstilling og samfunnsutvikling)

Rune Eliassen (samfunnsutvikling)

Vigdis A. Nilsen (samfunnsutvikling)

Næringsutvikling og kompetanse

Kompetanse 

Vi jobber for at næringslivet skal få tilgang til den kompetansen bedriftene har behov for. Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring, men vi støtter også opp om kompetansehevende tiltak for andre deler av befolkningen, for eksempel til forskningsdager og Nordnorsk Vitensenter.

Vi samarbeider blant annet med studiesenteret Campus Nord-Troms, som jobber for utvidet etter- og videreutdanningstilbud i Nord-Troms, basert på næringslivets behov

BIO-midler 

BIO-midler (midler til bedriftsintern opplæring) benyttes fra og med 2022 til større prosjekter i Troms, med mål om å bedre næringslivets tilgang på relevant kompetanse og grønn omstilling i næringslivet. Det er ikke anledning for enkeltbedrifter å søke støtte.  

Relevante lenker

Ta kontakt med oss

For korte spørsmål kan du ta kontakt med:

Kristine Østrem Nordal (avdelingsleder)

Infrastruktur

Bredbånd

Regjeringen har som mål å sikre «et likeverdig tilbud av sikre elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet». 

Vi forvalter tilskudd som skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer.

Støtte til dagligvarebutikker i utkantstrøk

Lokalbutikkene er viktige i distriktene, i forhold til handel, trygghet og nærhet. Ofte er de både en sosial arena og et servicested for besøkende så vel som lokalsamfunn. 

Vi deler årlig ut tilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk, ordningen er et spleiselag mellom fylkeskommunen og kommunene bedriftene er lokalisert i.

Relevante lenker 

Ta kontakt med oss

For korte spørsmål ta kontakt med:  

Kjetil Helstad (bredbånd)

Fredrik Dalsbøe (dagligvarestøtte)

Nasjonale satsninger og programmer 

Det finnes flere nasjonale ordninger som er rettet mot fylker og kommuner. Under kan du lese om noen av dem. 

Regionvekstavtaler

Staten har inngått pilotsamarbeid med noen av fylkene på regionvekstavtaler, et nytt virkemiddel i regionalpolitikken. Staten og fylkeskommunene skal være hovedpartner i avtalene. Hvilken rolle kommunene skal ha i avtalene vil avklares for hvert enkelt fylke. 

Gjennom ordningen ønsker staten å samordne offentlige tiltak og virkemidler slik at de treffer de regionale utfordringene og mulighetene. Nordland og Rogaland er pilotfylker. 

Bygdevekstavtaler 

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har  lansert fem nye bygdevekstavtaler med blant andre Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænanen.  

Gjennom ordningen skal kommunene tydeliggjøre og spisse sine utfordringer og gi forslag til innholdet i en eventuell avtale med staten (fase 1). Dersom det inngås avtale, vil deltakende kommuner kunne søke om midler til gjennomføring av bygdevekstavtalene (fase 2). 

Tilskuddsordningen skal gå over tre år, med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak.  

GNIST

GNIST er et innovasjonsprogram for nærings- og stedsutvikling som Design og arkitektur Norge (DOGA) forvalter som en del av statens virkemidler for innovasjon. 

Dersom kommuner som søker bygdevekstavtale med staten også har søkt deltakelse i GNIST innovasjon, kan de to virkemidlene ses i sammenheng

Det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

DOGA har et verktøy for kommunenes utviklingsarbeid; Det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Verktøyet kan hjelpe kommuner og fylker til å ta i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping. 

Relevante lenker