Ti tiltak for vilt i Troms

Hovedutvalg for kultur og helse har fordelt 650 000 kroner til høstbare viltressurser.

– Årets tildeling fremmer kunnskapsbasert forvaltning, rekruttering og sikkerhet, sier Eirik Losnegaard Mevik (AP), leder av hovedutvalget for kultur og helse. 

– Jeg vil særlig trekke fram NINA sitt elgmerkeprosjekt i Midt-Troms og NJFF-Troms nybrottsarbeid med taksering av fjellrype, fortsetter Mevik. – Begge vil gi ny kunnskap som vil være av stor betydning for forvaltningen.

I disse dager starter NINA opp med å GPS-merke elger i Bardu, Målselv og Salangen-området. Flere av elgene vil også få videohalsbånd. Målet er å få økt kunnskap om beiteøkologi og sesongtrekk mellom kyst og innland. Samtidig planlegger NJFF-Troms taksering av fjellryper i Nord-Troms. Til tross for at 4 av 10 felte Troms-ryper er fjellrype, finnes det lite kunnskap om forvaltning og taksering av denne. 

– Kompetanseheving og rekruttering prioriteres høyt, og frivilligheten gjør en uvurderlig innsats, sier hovedutvalgslederen.

Det er særlig NJFF-Troms med sine lokallag som peker seg ut. De får støtte til ungdomscamper, aktivitetsdager, introjakt på elg og elgjaktkurs for kvinner. 

Tre kommuner får tildelinger i 2024. Både Tjeldsund og Kvænangen kommuner får støtte til siktrydding langs utsatte vegstrekninger for å forebygge elgpåkjørsler. Tromsø kommune får bidrag til vintertelling av elg med helikopter. Tellingen skal styrke beslutningsgrunnlaget for de kommunale målsetningene for hjortevilt som skal ferdigstilles vår 2024.  

– Fylkeskommunen ønsker å bidra til en balansert viltforvaltning og videreføring av høstingstradisjoner med betydning for den enkelte, samfunnet og viltbestandene, avslutter hovedutvalgsleder Mevik.

Disse tiltakene er innvilget tilskudd i 2024

Tilskudd til villttiltak 2024
Søker Tiltak Tildeling (kr)
Nordreisa jeger- og fiskerlag Aktivitetsdager ungdom og rekrutering 40000
Tromsø jeger- og fiskerforening Råd til rettighetshaverne - rypeforvaltning 30000
NJFF-Troms Elgjaktkurs for kvinner 38000
NJFF-Troms Introjakt elgjakt Dividalen 37000
NJFF-Troms Ungdomscamper Jakt 40000
NJFF-Troms Takseringsprosjekt på fjellrype 145000
Tromsø kommune Helikoptertelling av elg  70000
Kvænangen kommune Forebyggende siktrydding langs veg 50000
Tjeldsund kommune Forebyggende siktrydding langs veg 50000
NINA Merkeprosjekt - Elgen i Troms 150000