Klimapartnere Troms

Klimapartnere er et partnerskap mellom akademia, private og offentlige virksomheter. Klimapartnere ble etablert i Arendal i 2009, siden den gang har Klimapartnere etablert seg landet over, hvor hver region har sitt regionale fokus. Klimapartnere Troms ble etablert i 2017.

Klimapartnere skal bidra til at regionen står best mulig rustet til å redusere sine klimagassutslipp og møte morgendagens krav til lavutslippssamfunnet.

Våre partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag, der mangfoldet bidrar til gode fremtidsrettede løsninger. Samhandling, erfaringsutveksling og dialog er suksesskriterier for vår verdiskaping. Gode og effektive møteplasser er derfor viktig. Sammen skal vi gå i front for å sikre grønn samfunns- og næringsutvikling. 

Klimapartnere finansieres delvis av fylkeskommunen og delvis av kontingent fra partnere. Leder for regionen koordinerer fokus og aktiviteter sammen med sin styringsgruppe, som består av partnere fra regionen.

Vi deler nyheter, aktiviteter og grønne løsninger på  hjemmesiden til klimapartnere Troms

Vil din virksomhet bli Klimapartner? Ta kontakt med Maja Eidissen maja.eidissen@tromsfylke.no