Vannforvaltning

Vann er en av de aller viktigste forutsetningene for liv. Ikke bare for mennesker, men også for levende og velfungerende natur. I produksjonen av varer og tjenester er også vann avgjørende.

Som vannregionmyndighet skal Troms fylkeskommune bidra til å koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av sektorer, samt kommune- og fylkesgrenser.

Vannforskriften

Vannforskriften setter krav om helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet vårt.

Vannregionmyndigheten er myndighet for regional plan for vannforvaltning, som alt vann i Troms skal forvaltes etter.

I Troms fylke er det to vannregioner; Troms og Finnmark vannregion og den internasjonale Norsk-finske vannregionen.

Planene dekker alt vann i vannregionene; hele kystlinjen, alle de store og små vassdragene, de store og små innsjøene og alt grunnvann.

Den beskriver situasjonen for vannet i dag, setter konkrete mål for fremtidig miljøtilstand og skisserer løsninger for å nå god nok tilstand. Slik ivaretar vi vannet helhetlig, til nytte både for mennesker og livet i vann.

Se vannforvaltningsplaner for Troms under «Natur og miljø» her

I planperioden 2016 – 2021 har det blitt gjennomført mange positive tiltak for vannmiljøet vårt.

Her finner du en brosjyre for inspirasjon

Arbeidet etter vannforskriften følger seksårs sykluser. Reviderte og oppdaterte vannforvaltningsplaner skal utarbeides for perioden 2022-2027.

Mer informasjon om dette arbeidet finnes på de regionale sidene på vannportalen.

Deltagelse i arbeidet

Som del av den helhetlige forvaltningen er alle etater med myndighet over vann forpliktet til å følge planen, og følge den opp med tiltak der det trengs. De deltar derfor i et løpende samarbeid med vannregionmyndigheten.

Vannregionmyndigheten skal sørge for at alle får anledning til å delta i arbeidet, både store og små interessenter, slik at vi belyser alle sider ved bruk og bevaring av vann.

Åpenhet og deltakelse er helt sentralt i arbeidet for å bygge opp forståelsen for hva som utfordrer miljøet i vann og hvordan miljømålene skal nås.

Vannregionmyndigheten utfordrer, veileder og støtter denne innsatsen for å forvalte vannet best mulig for nåtida og framtida.

Vann-nett

Vann-Nett er en offentlig database som sikrer tilgang på miljøinformasjon for faglige institusjoner, interessegrupper, myndigheter og allmennheten, og tilbyr samtidig muligheten å gi innspill til vannforvaltningen i forhold til deres arbeid.

Vannforvaltning på lokalt nivå

Vannregionene er delt inn i mindre vannområder som følger naturlige nedbørsfelt. Flere av vannområdene har ansatt koordinatorer i interkommunalt samarbeid som skal sikre lokal medvirkning og engasjement og oppfølging innenfor kommunale ansvarsområder.

Mer informasjon om arbeidet i vannregionen og de lokale vannområdene finnes på vannportalens sider: