Jernbane i Troms

Realisering av jernbane i Troms er viktig for Norge av flere hensyn.

Et mer bærekraftig transportalternativ som jernbane er ikke tilgjengelig i Troms og Finnmark. For etablering av nytt næringsliv og eksisterende næringslivs konkurransekraft, vurderes tilgang til jernbane som transportalternativ som viktig. Erfaring fra resten av landet er at effekten av jernbane går ut over egen fylkesgrense. Jernbane til Troms og videre til Finnmark kan knytte landet sammen på en mer miljømessig bærekraftig, lite arealkrevende og effektiv måte. Videre vil forbindelse til våre naboland, eksempelvis gjennom EU’s Ten-T-nettverk7, ha positive virkninger for sjømattransport og reiseliv.

Jernbane i Troms kan bidra til bedre samfunnssikkerhet og beredskap der jernbane er et forutsigbart transportalternativ. Virkningen vil i tillegg være redusert antall vogntog på vegnettet, mindre slitasje og ulykkesrisiko. Spesielt ulykkesrisikoen er bekymringsfull i dag med et høyt antall vogntog og tunge biler, både i transitt til/fra våre nabofylker og naboland. Trafikkulykker har en stor menneskelig kostnad for de som bor ved og ferdes på vegnettet i fylket, særlig vinterstid. Jernbane er mer robust og tåler vær bedre enn andre transportformer, og vil styrke beredskap-, forsynings- og samfunnssikkerheten i landsdelen.

Det kan være kostbart å bygge moderne jernbane, men alternativet til å ikke å bygge har også en kostnad i form av

 • manglende eller negativ samfunnsutvikling
 • sviktende konkurranseevne
 • økende investerings- og vedlikeholdsbehov på vegnettet
 • manglende tilgang på miljøvennlige transportalternativer
 • lavere bidrag til lavutslippssamfunnet
 • økt risiko for skader og ulykker forårsaket av et stort og økende antall vogntog på vegene, særlig vinterstid

Bygging av jernbane vil ha arealkonsekvenser og vil inngå som tema i utredningsarbeidene. Utvikling av jernbane i Troms er viktig for Norge som et nasjonalt prosjekt dersom en vil legge til rette for positiv nærings- og samfunnsutvikling, der mange utviklingstrekk går i feil retning.

Realisering av jernbane i fylket er viktig for Norge av flere hensyn, men der noen av de viktigste er:

For næringsutvikling

For næringslivet og mulighetene til verdiskaping, arbeidsplasser og utvikling i landsdelen. Gjennom realisering av et bærekraftig, sikkert og forutsigbart transportsystem som blant annet vil bidra til å utjevne de avstandsulempe. I dag utgjør forsinkelser en stor tidskostnad. Hurtigere transport til markedene og lavere klimaavtrykk. Bærekraftig transportalternativ for reiselivet.

For miljøet og muligheten til omstilling til lavutslippssamfunnet

Bygging av jernbanen kan bidra stort til reduksjon av klimagassutslipp. Gevinsten vil øke i takt med økt godstransport der klimavennlige alternativer i dag ikke finnes. Bidra til redusert antall vogntog på vegnettet hvor slitasjen er og utbedringsbehovet stort. Redusert ulykkesrisiko er en viktig faktor da Troms og Finnmark beklageligvis ligger høyt på ulykkesstatistikken med størst økning i antall dødsulykker.

For samfunnsbygging

Troms og Finnmark består av svært mange enkeltkommunevise bo- og arbeidsmarkedsregioner. En moderne jernbane kan bidra til å kutte ned reisetid. Det som i dag er «utkant» kan bli attraktive etableringsalternativ både for næringsliv og bosetting. Jernbane kan bidra til å redusere frakt- og varekostnader og slik bidra til lavere priser og investeringskostnader.

For Forsvaret, samfunnssikkerhet og beredskap

Jernbane kan styrke de forsvars-, samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige aspektene for landet og fylket for flytting av personell og materiell. I dag er manglende omkjøringsveger og stengte veger tidvis både utfordrende og et stort problem. Troms har ved flere anledninger og situasjoner vært avhengig av infrastruktur i Sverige og Finland som følge av manglende omkjøringsmuligheter.

Viktig for fylkeskommunen 

 • Hurtig realisering av moderne jernbane i Troms med gode forbindelser nordover til/gjennom Finnmark, østover til Finland/Sverige i tillegg til sørover til Nordlandsbanen/Ofotbanen.  
 • Kapasitetsutvidelse på Ofotbanen  
 • Modernisering av Nordlandsbanen med utslippsfrie løsninger.  
 • Fjerning av viktige flaskehalser med kapasitetsutvidelse for person- og godstransport fra Troms, eksempelvis på Dovrebanen. 
 • Utvikling av nasjonale logistikknutepunkt, og/eller tilrettelegging for omlegging av tidskritisk godstransport utenom Alnabru.