Drift og vedlikehold

Fylkeskommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av cirka 3000 kilometer med fylkesvei i Troms. Dette tilsvarer en kjøretur fra Tromsø til Wien i Østerrike – med minst like variert og utfordrende terreng.

Drift og vedlikehold er et fagområde som er viktig for framkommeligheten og trafikksikkerheten på våre veier. Fylkesveiene knytter ulike deler av fylket sammen og skal fungere som en trygg og forutsigbar ferdselsåre for både trafikanter og næringslivet.

Med drift, menes oppgaver på veinettet og rutiner som er nødvendige for at vegene skal fungere godt for den daglige bruken av veien for trafikantene. Utfordringene er størst om vinteren med snørydding, brøyting og tiltak for å bedre veigrepet

Vedlikehold er tiltak, innsats og aktiviteter som tar vare på den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv. Aktuelle tiltak kan være å opprettholde standarden på veidekke, grøfter og veiutstyr i tråd med fastsatte kvalitetskrav.

Drift- og vedlikeholdsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud.

Meld inn mangler

Mangler på fylkesvei kan meldes inn til Vegtrafikksentralen (VTS) / tlf. 175. 

Les mer om dette her

Drifts- og elektrokontrakter

I kartet under kan du klikke på de ulike veistrekningene for å se hvem som har driftskontrakten på den aktuelle veien. 

Her finner du vedtatt kontraktstrategi for drift og vedlikehold, gjeldende fra 2021. (PDF, 621 kB)

Mer informasjon