Smart fremkommelighet

Troms fylkeskommune tester nyutviklet teknologi for å løse samferdselsutfordringer på smale fylkesveier. 

En bil og en lastebil møtes. - Klikk for stort bildeDet er store utfordringer med små veier i Troms. DALL-E

Testfasen settes i gang

Troms fylkeskommune har gjennom prosjektet Smart fremkommelighet fått utviklet innovative løsninger for å unngå at store kjøretøy møtes der det ikke er plass. Prosjektet gjennomføres som en førkommersiell anskaffelse, hvor leverandører har utviklet løsningene som nå er klar for testing. Utvikling av løsningene er finansiert med tilskuddsmidler på 9,7 millioner kroner fra Troms Holding AS.

De utviklede løsningene skal testes på fylkesvei 7768 på Kvaløya utenfor Tromsø, fra januar til juni 2024. Fylkesveien er valgt som teststrekning siden den har mange av utfordringene som det er behov for å løse – smal kjørebane, uoversiktlige svinger, forholdsvis stor andel av tungtrafikk samt mangel på strøm og kommunikasjon. 

To leverandører, Amparo Solutions AS og Aventi Intelligent Communication AS, skal i vinter teste sine løsninger på fylkesveien 7768 mellom Blåmannsvika og Karigamneset.

Ulike teknologier og tilnærminger

De to leverandørene jobber med ulike teknologier og tilnærminger til utfordringen.

Amparo Solutions

Løsningen til Amparo Solutions vil alle som kjører langs fylkesvei 7768 legge merke til og være en del av. De bruker sensorer i veibanen, innovative kommunikasjonsløsninger og tradisjonelle variable skilter for å detektere kjøretøy og varsle eller stanse trafikken. Ved to punkter som vist på illustrasjonen under, nede ved Blåmannsvika og opp mot Storvatnet, vil kjøretøy bli varslet om motgående trafikk, og eventuelt bli bedt om å stanse og vente.

Illustrasjon av løsningen til Amparo Solutions. - Klikk for stort bildeIllustrasjon av løsningen til Amparo Solutions.

Aventi Intelligent Communication – JuztDryve

Aventi Intelligent Communication har utviklet en løsning som bruker avansert og innovativ teknologi for at trafikantene skal kunne kommunisere med hverandre. Per i dag gjøres dette med en app (JuztDryve) for nettbrett, men det forventes at dette er en løsning som i fremtiden vil bli integrert i kjøretøyene. Her forhåndsdefinerer sjåførene bredden på kjøretøyet sitt og løsningen henter inne veibredden og møtepunkter fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Løsningen varsler så om eventuelle konflikter med motgående kjøretøy og gir forslag til møteplasser. Aventi sin appløsning er foreløpig spesielt rettet mot tungtransportsjåfører, og vil ikke være synlig for trafikanter som ferdes langs fylkesveien.  

Bakgrunn for prosjektet

I Norge er mellom ti og tolv prosent av fylkesveiene mindre enn fem meter brede, noe som skaper betydelige utfordringer for store kjøretøy som møtes. Vinterstid kan kjørebanen bli enda smalere, og kombinert med vinterføre skaper dette store samferdselsutfordringer. På vinteren har vi i Troms omtrent daglig store kjøretøy som blir stående fast i bakker eller kjøretøy som har kjørt utfor veibanen på grunn av møtende kjøretøy. Dette skaper store utfordringer både for lokalbefolkningen og for næringslivet som ikke får frem varene sine i riktig tid.

Flaskehalser og trafikksikkerhet
Når store kjøretøy møtes i smale tunneler, må ofte ett kjøretøy rygge, hvor manøvreringen kan gi skade på både tunnel og kjøretøy. I bratte stigninger med uoversiktlig kurvatur er det utfordrende å se møtende trafikk, ofte møtes kjøretøy på de smaleste partiene - hvorav kjøretøy må stoppe opp.

Dagens samferdselsbudsjett er ikke stort nok til tradisjonelle tiltak som breddeutvidelse av alle disse fylkesveiene. I tillegg er mange av disse veiene i områder uten lett tilgang til strøm og kommunikasjonsløsninger, noe som skaper utfordringer for en del av de tradisjonelle teknologiske løsningene som for eksempel lysregulering.

Smarte innovative løsninger

Med bakgrunn i samferdselsutfordringene på smale fylkesveier, ønsket fylkeskommunen å utfordre leverandørmarkedet til å utvikle smarte innovative løsninger. Behovet var å bedre fremkommeligheten og øke trafikksikkerheten langs veiene våre, ved at store kjøretøy unngår å møtes der det ikke er plass. 

Prosjektet Smart fremkommelighet gjennomføres i 2022-2024 som en førkommersiell anskaffelse, hvor det gjennom tre konkurransefaser er utviklet løsninger for vårt behov. I 2021 mottok fylkeskommunen 9,7 millioner kroner i tilskuddsmidler fra Troms Holding AS, for utvikling av løsning til strekninger i Troms fylke.

Førkommersiell anskaffelse

Trykk på nedtrekkspilen for mer informasjon om innovasjonskonkurransen og gjennomføringen av prosjektet som en førkommersiell anskaffelse.

Vil du vite mer?

Her finner du alt du trenger å vite om markedsdialog.

Bedre fremkommelighet for tungtransport på Senja. (PDF, 6 MB)

Rapport viktige fylkesveger for næringstrafikk i Troms. (PDF, 9 MB)