Smart fremkommelighet

Troms og Finnmark fylkeskommune har inngått forsknings- og utviklingsavtaler med seks leverandører i en førkommersiell anskaffelse, for å utvikle smarte løsninger for bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet på fylkesveinettet.

Innovasjonskonkurranse

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsket å utfordre markedet til å utvikle smarte løsninger som bedrer fremkommeligheten og øker trafikksikkerheten langs veiene våre, slik at store kjøretøy unngår å møtes der det ikke er plass.

Prosjektet gjennomføres som en førkommersiell anskaffelse, hvor det gjennom tre konkurransefaser utvikles løsninger.

Troms og Finnmark fylkeskommune mottok 9 tilbud i innovasjonskonkurransen. Høsten 2022 er det inngått FoU-avtale med seks leverandører for fase 1 – utvikling av løsningsforslag for prototype.

Løsningsforslagene leveres og evalueres i januar 2023, hvor av inntil 3 leverandører går videre til fase 2 – utvikling av prototype.

Fylkeskommunen har fått 9,7 millioner kroner i tilskuddsmidler fra Troms Holding AS, for utvikling av løsning til strekninger i det geografiske området Troms.

Mer informasjon om før-kommersielle anskaffelser finnes her

En overordnet, foreløpig, gjennomføringsplan er illustrert i figuren under.

Viser tidsplan for Smart fremkommelighet - Klikk for stort bilde

Kartløsning

Denne applikasjonen er ment å være et hjelpemiddel i forbindelse med Troms fylkeskommunes prosjekt Smart fremkommelighet.

Bakgrunn for prosjektet

Viktige transportårer

​​​​Fylkesveinettet i Troms er viktige transportårer for både folk og næringsliv. Utfordringen er at om lag 10 prosent av veinettet har veibredde som ikke innfrir krav til veistandard om at to store kjøretøy har plass til å møtes.

Flaskehalser og trafikksikkerhet

Når store kjøretøy møtes i smale tunneler må ofte ett kjøretøy rygge, hvor manøvreringen kan gi skade på både tunnel og kjøretøy. I bratte stigninger med uoversiktlig kurvatur er det utfordrende å se møtende trafikk, ofte møtes kjøretøy på de smaleste partiene - hvorav kjøretøy må stoppe opp.

Ved vinterføre og glatte partier klarer ikke store kjøretøy å ta løs igjen, det oppstår trafikkfarlige situasjoner ved disse flaskehalsene og næringstransporten risikerer tapte verdier i form av forsinkelser på vegnettet.

Vil du vite mer?

Her finner du alt du trenger å vite om markedsdialog.

Bedre fremkommelighet for tungtransport på Senja. (PDF, 6 MB)

Rapport viktige fylkesveger for næringstrafikk i Troms. (PDF, 9 MB)