Trafikksikkerhet

Å ivareta trafikksikkerheten er en prioritert oppgave innen veiforvaltningen i Troms fylkeskommune. 

Økt trafikksikkerhet skal være et premiss i alle investeringsprosjekter, uansett størrelse.

Også innenfor drift og vedlikehold og kollektiv er målet å opprettholde og forbedre trafikksikkerheten på fylkesveiene.

Trafikksikkerhetsutvalget

Troms fylkeskommune har gjennom vegloven ansvar for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeid i fylket. Fylkeskommunen ivaretar dette gjennom Fylkeskommunalt trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Fylkeskommunen har gjennom vegtrafikklovens § 40a ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. 

Les Mandat for Trafikksikkerhetsutvalget i Troms fylke her

FTU består av fem faste medlemmer med vara, og konsultative medlemmer fra etater og organisasjoner som arbeider med trafikksikkerhet. Konsultative medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett.

Les mer om FTU her

Trafikksikkerhetsmidler

Troms fylkeskommune vil avsette midler for finansiering av mindre trafikksikkerhetstiltak etter søknad. Retningslinjer er under revisjon. Søknadsportalen åpnes i løpet av høsten 2024. 

Lær deg mer om klipping av busker og hekker i henhold til trafikksikkerhet her