Tilskudd til lavterskeltilbud for psykisk helse

Målet med denne ordningen er å fremme god psykisk helse gjennom lavterskeltilbud i kommunene basert på lokale utfordringer. 

Hvem kan søke? 

Alle kommuner i Troms, og regionale organisasjoner som bidrar til formålet med ordningen.

Hva kan støttes? 

  • Lavterskeltilbud for allmenheten eller spesifikke målgrupper. 
  • Videreutvikling av eksisterende tilbud i kommunene. 

Hva støttes ikke

  • Drift av eksisterende tjenester eller prosjekter. 
  • Tilbud i regi av helse- og omsorgssektoren som krever dokumentasjonsplikt i henhold til helsepersonelloven.

Hvor mye kan det søkes om?

Prosjekter kan finansieres med inntil 50% av total kostnad.

Søknadsfrist

16. august 2024. 

Hvordan søke? 

Søknaden sendes elektronisk via søknadsskjema. 

Gå til søknadsskjema her

Vilkår

  1. Valg av målgruppen må baseres på befolkningens utfordringer og tilgjengelige tilbud i kommunen(e). Mulige kilder til utfordringsbildet er folkehelseoversikten, lokal kunnskap fra ansatte i kommunen i tillegg til private og frivillige organisasjoner, kunnskap fra tidligere medvirkningsprosesser med befolkningen. 
  2. Valg av lavterskeltilbudet må begrunnes og vise til et utfordringsbilde i kommunen(e). Valg av evaluerte tiltak blir positivt vektlagt. 
  3. Finansiering og kostnadsplan skal legges ved. 
  4. Tiltaket må inneholde en plan for promotering og evaluering av tilbudet. 
  5. Tilsagn for inneværende år kan ikke overføres.
  6. Tilskuddsmottaker skal synliggjøre at tilbudet er støttet av Troms fylkeskommune.

Vurdering av søknader

Saksbehandlingen følger forvaltningslovens bestemmelser. 

Ved behov kan fylkeskommunen be om tilleggsopplysninger før saksbehandlingen starter. Innstillingen legges frem for hovedutvalg for kultur og helse, som fatter vedtak. Midlene fordeles en gang i året.  

Alle søkere får et svarbrev om tilsagn eller avslag.

Klageadgang

Det er klagerett på vedtaket jf. forvaltningsloven § 28. Klagen må sendes Troms fylkeskommune innen tre uker fra det tidspunkt vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29. Krav til form og innhold i klagen er presisert i forvaltningslovens § 32. 

Klagen sendes til postmottak@tromsfylke.no. Dersom fylkeskommunen opprettholder sitt vedtak etter at klage er mottatt, oversendes klagen til fylkeskommunens klagenemnd. Avgjørelsen i klagenemnda er endelig.

Utbetaling

Søkere som blir tildelt støtte skal sende faktura til fylkeskommunen etter at tilskuddsbrevet er mottatt uten ugrunnet opphold, og senest innen tidsfristen som er satt i tilskuddsbrevet.

Rapportering

Tilskuddsmottaker skal rapportere i tråd med kriteriene i tilskuddsbrevet. Alle kvitteringer eller annen dokumentasjon av utgifter må følge med regnskapet. 

Rapporteringsfrist: 30. juni 2025.

Kontroll

Troms fylkeskommune har rett til innsyn og til å foreta kontroll med bruken av midlene, også på bilagsnivå. Fylkeskommunen kan kreve midlene tilbakebetalt hvis opplysningene i søknaden og rapporten er uriktige, eller hvis midlene ikke brukes slik de er tiltenkt. Dersom tiltaket ikke lar seg gjennomføre eller blir redusert, må ubrukte midler tilbakebetales.

Kontaktperson

Franziska Gerlach

E-post: franziska.gerlach@tromsfylke.no

Telefon: 92 53 54 81