Tilretteleggende næringsutvikling 2024

Troms fylkeskommune lyser ut 15 millioner kroner over Fylkeskommunalt næringsfond Troms til ordningen tilretteleggende næringsutvikling Troms 2024. 

Fondet skal anvendes til å realisere strategi for næringsutvikling i Troms, prosjekter og etableringer som tilrettelegger for næring- og samfunnsutvikling i et regionalt perspektiv.

Mål for ordningen

Midlene skal bidra til nærings- og samfunnsutvikling i Troms gjennom gode prosjekter som bidrar til innovative og bærekraftige løsninger.

Formålet med utlysningen er å bidra til en eller flere av disse målsettingene:

 • skape arbeidsplasser
 • økt verdiskaping
 • sikre kompetanse
 • løse demografiske utfordringer
 • bidra til nye samarbeid

Prosjekter skal også støtte oppunder og forankres i Strategi for næringsutvikling i Troms 2023-2028 med satsingsområdene:

 1. Grønt næringsliv: Troms skal ha et robust næringsliv med evne til omstilling og økt verdiskapning.
 2. Bærekraftig ressursbruk: Fylkets ressurser skal bidra til økt verdiskaping lokalt gjennom bærekraftig utnyttelse og større grad av videreforedling.
 3. Attraktive samfunn: Troms skal ha inkluderende og bærekraftige byer og lokalsamfunn der folk kan bo og leve gode liv med gode rammebetingelser for næringsutvikling.
 4. Det arktiske perspektivet: Troms skal være sentrum for nordområdeutviklingen gjennom å ivareta arktiske fortrinn i vår region.

I tillegg kan reiselivsprosjekt støtte oppunder og forankres i Reiselivsstrategi for Troms og Finnmark 2023-2032

Hvem kan søke?

Bransje- og interesseorganisasjoner, klynger og nettverk, næringshager og inkubatorer, forskning-, utdanning- og kunnskapsleverandører relatert til næringsutvikling i Troms, og kommuner og interkommunale politiske råd.

Søkere må være registrert/bosatt i kommuner som tilhører Troms fylke. Resultater og effekter av prosjektet skal ha nedslagsfelt i Troms.

Enkeltbedrifter bes søke Innovasjon Norge.

Søknadsfrist

Søknader vil bli behandlet fortløpende og komplette søknader vurderes og vedtas i Hovedutvalg for næring, klima og miljø. Søknader behandles så lenge det er tilgjengelig ramme på Fylkeskommunalt næringsfond Troms.

 • Komplette søknader innkommet innen 3. april* antas vedtatt 13. mai.
 • Komplette søknader innkommet innen 1. juni antas vedtatt 25. september.
 • Komplette søknader innkommet innen 1. september antas vedtatt 20. november.

*endret frist fra 1.04 til 3.04. 

Krav til søknad

Les mer om gjeldene krav, type prosjekt og vurderingskriterier på regionalforvaltning.no

Les utlysningstekst her

Hvordan søke?

Søknad sendes inn via regionalforvaltning.no

Send inn søknad

Kontaktpersoner

Kristin Næsvold Figenschou

Spesialrådgiver

kristin.n.figenschou@tromsfylke.no

+47 415 66 853

Kristian Figenschau

Spesialrådgiver

kristian.figenschau@tromsfylke.no

+47 909 36 128