Næringsområder

Vi samarbeider og jobber aktivt på flere næringsområder i fylket. Under finner du mer informasjon om vårt arbeid innen blant annet akvakultur, landbruk, skogbruk og lokalmat og industri.  

Innhold på siden: 

Akvakultur og fiskeri

Troms fylkeskommune tildeler tillatelser til akvakultur, behandler søknader om tillatelser til nye oppdrettslokaliteter og søknader om endringer av eksisterende oppdrettslokaliteter.

Vi koordinerer behandlingen av alle søknader mellom havbruksnæring og samarbeider med kommuner og sektormyndigheter, før fylkeskommunen fatter vedtak om avslag eller tillatelse.  

Forvaltningsansvaret omfatter:   

 • Tildeling av lokaliteter og tillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften)  
 • Tildeling av tillatelser til oppdrett av andre arter i sjø enn laks og ørret (eks. marine fiskearter, makroalger, skalldyr og skjell)  
 • Tildeling av tillatelser til fangstbasert akvakultur  
 • Tildeling av tillatelser til havbeite   

Kapasitetsjusteringer trafikklyssystemet

Forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø fastsettes annethvert år. For 2024 gjelder følgende forskrift, se lenker under: 

Kapasitetsjustering trafikklyssystemet 2024 (fiskeridir.no)

Nå er forskriften som regulerer laksevekst fastsatt - regjeringen.no

Søknadsskjema og nyttige lenker  

Her er lenke til Fiskeridirektoratets hjemmesider for akvakultur

Fiskeridirektoratet har veiledere og aktuelle søknadsskjema for levendelagring av villfanget fisk og fangstbasert akvakultur og søknader om lokalitet for laks, ørret og regnbueørret i sjø og lokalitet for andre arter eller særlige formål. 

Her finner du en oversikt over Akvakulturloven og forskrifter

Vi behandler søknader i tråd med Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader, forskriften finner du her

Her finner du Akvakulturregisteret, hvor du kan her finne informasjon om innehaver og hvilke tillatelser den har, samt hvilke lokaliteter som er tilknyttet den enkelte tillatelsen. 

I Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil finnes informasjon om oppdrett, bruk og vern og om innehaver og størrelse, art og andre forhold ved oppdrettsanlegget.

Ønsker du oversikt over biologiske forhold knyttet til oppdrett anbefaler vi BarentsWatch sine nettsider med oppdatert informasjon om for eksempel fiskesykdommer, lakselus, antall arbeidsplasser og utbetalinger fra havbruksfond. 

Bærekraftig verdiskaping (BV 2030) - Akvainfo 

Næringsetaten i Troms fylkeskommune er eier og oppdragsgiver for utviklingsprosjektet Bærekraftig verdiskaping (BV2030) - Akvainfo hvor BarentsWatch er tjenesteleverandør. Prosjektet har som hovedmål å utvikle og tilgjengeliggjøre målrettede bærekraftindikatorer som presenterer oppdatert kunnskap og data innenfor de miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske sidene ved havbruksnæringen i Troms for de siste 10 årene, dagens status og fremover i tid på en brukervennlig måte. 

Prosjektet går fra 2023 - 2026 og kommunene i Troms er viktigste målgruppe. BV 2030 vil også være av interesse for annen forvaltning, næringsliv, forskning og samfunnet ellers. Som en del av forprosjektet ble det lansert en pilot hvor du kan finne statistikk om havbruksnæringen i din kommune, piloten finner du her

FAKS  

Fylkeskommunens Akvakultursamarbeid (FAKS) er et formelt samarbeid på tvers av fylkesgrensene mellom de 9 største fylkeskommunene med oppdrett i sjø av betydning. Formålet med samarbeidet er å utvikle, styrke og effektivisere fylkeskommunenes akvakulturforvaltning på tvers av administrative grenser. Samarbeidet har vært formalisert siden 2016. Som resultatmål skal FAKS utvikle arenaer for effektiv samordning og kompetanseheving samt utarbeide felles maler og jobbe for mest mulig lik praksis i forvaltningen av akvakulturloven. 

Programleder er Jarle Magnar Bratbak- Pedersen og Programkoordinator er Frode Hovland (Vestland fylkeskommune). FAKS har også utviklet egen Vedtaksbase som fører statistikk over behandlingen av akvakultursøknader i tildelingsfasen. Prosjektleder Vedtaksbasen er Rebekka Varne (Møre og Romsdal fylkeskommune) og Prosjektmedarbeider er Fredrik Duvholt Haug (Troms fylkeskommune).

Fiskeri 

Eierskapet og forvaltningsansvaret for de statlige fiskerihavnene er fra 1. januar 2023 tilbakeført til Kystverket.

Her finner du informasjon om de statlige fiskerihavnene

Ta kontakt med oss

Frode Mikalsen (akvakultur)

Jarle Bratbak-Pedersen (akvakultur, BV 2030) og FAKS)

Ingvild Hemmingsen (akvakultur og BV 2030)

Gunnar Davidsson (avdelingsleder)

Stein Halvar Støver (fiskeri)

Øyvind Jørgensen (KUPA - prosjektleder BV 2030)

Alf Sollund (BarentsWatch - BV 2030)

Landbruk, skogbruk og lokalmat

Ansvar for landbruk er delt mellom kommunene, fylkeskommunene og Statsforvalteren.   

Fylkeskommunens oppgaver på landbruksområdet er;   

 • Videregående skoletilbud og voksenagronomutdanning  
 • Leder Regionalt partnerskap landbruk Troms og Finnmark 

Fylkeskommunen har ansvar for koordinering og forvaltning av Kompetansenettverket for lokamat i nord, hvor prosjektledelsen ligger hos NIBIO, og Bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i nord.  

Her kan du lese mer om kompetansenettverket.   

Næringsetaten i Troms har flere virkemidler knyttet til landbruk, du finner mer informasjon om ordningene under “Nyttige lenker”, der finner du også oversikt over prosjekter som tidligere har fått støtte over våre ordninger. 

Trøndelag fylkeskommune forvalter kystskogmidleneher finner du informasjon fra Trøndelag om ordningen. Satsingen er forankret i Kystskogmeldingen (PDF, 21 MB) som fylkestinget i Troms og Finnmark sluttet seg til i sak 72/22.

Nyttige lenker  

 

Ta kontakt med oss

Kjetil Helstad (landbruk og skogbruk) 

Marit Gåre (bærekraftig landbruk og verdiskaping i nord)

Vigdis A. Nilsen (lokalmat, Kompetansenettverk for lokalmat)

Rune Eliassen (avdelingsleder)

Reiseliv

Troms har en aktiv reiselivsnæring som har hatt en eventyrlig oppgang over flere år, særlig i vintersesongen.

Reiselivsklyngen Arctic-365 kobler sammen aktører for å skape lønnsomme helårsopplevelser og har i dag over 80 reiselivsbedrifter fra Lofoten i sør til Nordkapp i nord.

Det finnes i tillegg flere Visit-selskaper i fylket; Visit Tromsø, Visit Tromsøregionen, Visit Senja, Visit Lyngenfjord og Visit Harstad.  

Her finner du nettsidene til reiselivsklyngen Arctic-365 

Reiselivsstrategi

I 2022 ble reiselivsstrategi for Troms og Finnmark vedtatt. Strategien slår fast at reiselivsnæringen er mangfoldig og inkluderer et bredt spekter av aktører, både private og offentlige. 

Nordnorsk natur, kulturarv, lokalmat, entreprenørkultur og særegne lokalsamfunn skal være sterke fundamenter for utviklingen. 

God besøksforvaltning skal gjøre regionen i stand til å forvalte natur- og kulturressursene bærekraftig i et langsiktig perspektiv. 

Strategien har fem del-strategier

 1. Styrke verdikjeden i reiselivet
 2. Styrke kultur og samhandling
 3. Bidra til realisering av potensialet i reiselivsnæringen
 4. Bygge videre på etablert kvalitetsstandard for reiselivet 
 5. Aktiv involvering og dialog med lokalsamfunnene 

Næringsstrategi

I næringsstrategi for Troms 2023-2028 går det fram at attraktivitet i nord er viktig for fylkets geopolitiske posisjon i Arktis og for å sikre befolkningsgrunnlag i fylket. 

Vi kan bygge på reiselivets profilering av landsdelen for å styrke Troms sin attraktivitet og omdømme nasjonalt. 

Nordland, Troms og Finnmark eier selskapet Nordnorsk Reiseliv, som ble stiftet i 2009. Formålet med selskapet er å videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål. 

Her finner du nettsidene til Nordnorsk Reiseliv

Vi er i gang med handlingsplan knyttet til nærings- og reiselivsstrategiene for Troms. Handlingsplanene skal bidra til å prioritere innsats og ressurser, blant annet gjennom å konkretisere satsinger og mål, resultat- og effektindikatorer. Handlingsplanen skal også identifisere eventuelle kunnskapsbehov, metode, samarbeidspartnere og aktuelle virkemidler. 

Nyttige lenker  

Ta kontakt med oss

Rune Eliassen (Nordnorsk Reiseliv)

Tuomi-Tuulia Ervasti (reiseliv)

Vannforvaltning

Som vannregionmyndighet skal vi bidra til å koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av sektorer, kommune- og fylkesgrenser.

Vannforskriften setter krav om helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet vårt. Vannregionmyndigheten er myndighet for regional plan for vannforvaltning, som alt vann i Troms skal forvaltes etter.

Relevante lenker

Ta kontakt med oss

Matthias Zielke (vannforvaltning)

Energi og mineral

Energi 

Landsdelen mangler kraft på flere områder og det er forventet at kraftmangelen vil øke framover. Tilgang på kraft er en forutsetning for det grønne skiftet og energi er derfor et viktig element i næringspolitikken. Troms og Finnmark fylkeskommune har en felles hydrogenstrategi. 

Mineral 

Nordland, Troms og Finnmark har felles mineralstrategi; «Mineralstrategi for Nord-Norge».  

Last ned mineralstrategien her (PDF, 17 MB)

Strategien beskriver både utviklingstrekk i næringen og ulike dimensjoner knyttet til både bærekraft og muligheter for utvikling av mineralnæringen i landsdelen. Den inneholder også en oversikt over flere tiltak som kan fremme utviklingen og bærekraften i næringen og muligheter som kan bidra til lokal og regional utvikling med utgangspunkt i mineralressursene i landsdelen. Nord-Norsk Petroleumsråd eies av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. 

Nyttige lenker

Ta kontakt med oss

Stein-Halvar Støver (industri og energi)

Bjørn Ballo (energi og petroleum) 

Bredbånd

Fra 2018 har fylkeskommunene forvaltet ordningen som skal bidra til etablering av bredbåndstilbud i områder som ikke har kommersielt grunnlag for utbygging. 

Tildelingen til bredbåndsstøtten gis over Statsbudsjettets kapittel 541, IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging og bare kommuner kan søke om støtte til bredbåndsutbygging over ordningen.

Prosjekter støttet i Troms fra 2018 – grossisttilgang

Støtte til bredbåndsutbygging er statsstøtte etter i EØS-avtalen og gis i tråd med gruppeinntaksforordningen (GBER) – Formål 52 støtte til Bredbåndsinfrastruktur. Bruk av støtteordningen og tilskuddsbeløp skal meldes til ESA via Nærings og Fiskeridepartementet (NFD). I 2018 og 2019 meldte Nkom inn samlet tilskudd for alle fylkeskommunene til, men fra 2020 melder den enkelte fylkeskommune selv inn til NFD/ESA. GBER har også krav til grossisttilgang for anlegg som har fått innvilget offentlig støtte. Informasjon om prosjekt innvilget støtte fra 2018, status for disse, og kontaktinformasjon for grossisttilgang fremgår i oversikten under.

Trykk her for oversikt over tildelinger (PDF, 440 kB)

Nyttige lenker

Oppdragsbrev til fylkeskommunen

Ta kontakt med oss

Kjetil Helstad (bredbånd, landbruk og skogbruk)