Friluftsliv

Troms byr på mangfoldige friluftsmuligheter som fremmer helse og trivsel gjennom hele året.

Fylkeskommunen har hovedansvaret for å ivareta friluftsinteressene i regionen. Målet er at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet. 

Våre oppgaver

Vi har følgende oppgaver innen friluftsliv:

  • Bidra til å opprettholde allemannsretten.
  • Ivareta friluftsinteressene i regional og kommunal planlegging
  • Veilede, bygge kompetanse og stimulere til friluftsliv
  • Ivareta og utvikle friluftslivsarealer
  • Forvalte de statlig sikrede friluftslivsområdene
  • Forvalte tilskuddsordninger innen friluftsliv

Tilskudd til friluftsliv

Fylkeskommunen forvalter en rekke tilskuddsordninger som kan bidra til stimulering av friluftsliv, aktiviteter, tilrettelegging og sikring av friluftslivsområder.

Disse tilskuddsordningene er: 

Sikring av friluftsområder

Fylkeskommunen har en rekke oppgaver innenfor statlig sikring. Blant disse er veiledning og kompetansebygging, godkjenning av forvaltningsplaner og å avgjøre søknader om midlertidig omdisponering av de sikrede områdene.

I tillegg skal fylkeskommunen vurdere og uttale seg til Miljødirektoratet om søknader av nye områder for statlig sikring.

Ler mer om vårt ansvar for statlig sikrede friluftslivsområder under § 3 i Forskrift om fylkeskommunenes oppgaver innenfor friluftslivsområdet.

Mer informasjon om forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder finnes på Miljødirektoratets nettsider.

Du finner også en geografisk oversikt over de statlig sikrede friluftslivsområdene finnes på Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase. Huk av for «friluftsliv» og «statlig sikra friluftslivsområde» i kartlagslisten.

Mer informasjon