Forskning og nyskaping

Fornyelse og nyskaping er nøkkelen til økonomisk vekst, derfor er forskning, utvikling og innovasjon viktig for vekst og utvikling i næringslivet. Forskning og nyskaping er også en avgjørende faktor for at vi skal lykkes med det grønne skiftet.  

Ønsker din bedrift eller din kommune å sette i gang utvikling gjennom forskning?

Vi ønsker at flere skal ta i bruk regionale, nasjonale og internasjonale virkemidler og kan bidra til å finne riktig samarbeidspartner og støtteordning for dine prosjekter.  

Innhold på siden: 

Innovasjon

Vi gir årlig finansiering og oppdrag til SIVAs næringshage- og inkubasjonsprogram. SIVA  skal «Utvikle bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene», blant annet gjennom et nettverk av næringshager og inkubatorer.

Næringshager skal utvikle og tilby relevante tjenester til bedrifter for å bidra til vekst og omstilling av industri og næringsliv. 

Les mer om næringshagene i Troms på hjemmesiden til Næringshagen i Midt-Troms og på hjemmesiden til Halti næringshage

Inkubatorer utvikler gründerbedrifter og forretningsmessige innovasjoner fra etablerte bedrifter. 

Her finner du hjemmesiden til inkubatoren Norinnova og  hjemmesiden til inkubatoren KUPA

Norsk katapult er en ordning hos SIVA og er nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr og kompetanse. Katapult-sentre skal gjøre det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere. 

Her finner du mer informasjon om Norsk katapult

Fylkeskommunen gir også årlige oppdrag og regionale midler til Innovasjon Norge Arktis. Innovasjon Norge bistår bedrifter som er i vekstfasen med rådgivning, kompetanseheving og nettverksbygging, samt finansiering gjennom tilskudd og lån. 

Her finner du hjemmesidene til Innovasjon Norge

Ta kontakt med oss

Guri Brodahl (Rådgiver innovasjon, Troms fylkeskommune) 

Line Kjeldsrup (Kompetansemegler, Norinnova)

Tor Hovde (Kompetansemegler, Kupa)

Øyvind Jørgensen (Kompetansemegler, Kupa)

Regionale ordninger for forskning, utvikling og innovasjon (FoU)

FORREGION

FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionene) skal jobbe for at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid. Gjennom FORREGION finansierer vi, sammen med UiT Norges arktiske universitet, næringslivsmentorer

Ordningen skal skape sterkere og tettere samarbeid mellom bedrifter i Nord-Norge og universitetet. Kanskje kan du være en aktuell kandidat? 

Du kan lese mer om næringslivsmentor her 

Kompetansemeglere

Vi har kompetansemeglere som kan hjelpe bedrifter til å finne riktige samarbeidspartnere i forskningsmiljø og riktig støtteordning dersom du skal i gang med et forskningsprosjekt. Vi kan også bidra med prosjektstøtte til forskningsprosjekt gjennom FORREGION. 

MABIT

MABIT er et næringsrettet FoU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge. MABIT skal bidra til økt verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringen og innen bioteknologisk industri. I tillegg skal MABIT være en aktiv pådriver for å stryke FoU innen marin bioteknologi i Nord-Norge. 

Her finner du hjemmesidene til MABIT og informasjon om utlysninger.  

Arktis 2030

Arktis 2030 er en nasjonal støtteordning som kan tildele støtte til utvikling og operasjonalisering av ny kunnskap om nordområdene. 

Her finner du mer informasjon om Arktis 2030

Horisont Troms og Finnmark

EU-nettverket Horisont Troms og Finnmark kan hjelpe deg med å bli kjent med mulighetene i Horisont Europa (EUs rammeprogram for forskning og innovasjon), samler aktører i nettverk, arrangerer prosjektverksted og kan bidra med partnersøk, med mer.

Her finner du mer informasjon om EU-nettverket og Horisont Europa

Ta kontakt med oss 

For korte spørsmål kan du ta kontakt med: 

Steffen Ahlquist (RFF Arktis, FORREGION, MABIT)

Henrikke Rokkan Iversen (Arktis 2030, MABIT)

Birgitte Karlstrøm (Arktis 2030, FORREGION)

Guri Brodahl (Arktis 2030)

Nasjonale ordninger for forskning, utvikling og innovasjon (FoU)

Det finnes flere nasjonale støtteordninger til prosjekter innen FoU og innovasjon.

SkatteFUNN er en rettighetsbasert finansieringsordning som skal motivere flere bedrifter til å drive med forskning og utvikling.

Her finner du mer informasjon om SkatteFUNN

Forskingsrådet har ansvar for å fremme grunn- og anvendt forsking og innovasjon. 

Her finner du utlysningene til Norges forskningsråd 

Forskningsrådet kan også bistå deg som ønsker å søke EU om midler; Her finner du informasjon om Forskningsrådets støtteordninger til de som ønsker å søke ulike EU-midler.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) skal utvikle kunnskap for norsk sjømatnæring som muliggjør verdiskaping, bærekraft og innovasjon.

Her kan du lese mer om utlysningene til FHF

Kontaktinformasjon

Lars E. Onsøyen (Forskningsrådets regionansvarlig Finnmark, Troms og Nordland)