Fv. 7768 Grøtfjorden

Det har blitt startet detaljregulering etter plan- og bygningslovens bestemmelser - for del av fylkesvei 7768 på Kvaløya i Tromsø kommune.

Om detaljreguleringa

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvaret for utarbeidelse av detaljreguleringsplan og saksbehandling av denne fram til oversendelse til politisk sluttbehandling i kommunen, men har samarbeid med Tromsø kommune i planprosessen. Målsetting for planarbeidet er en vedtatt detaljregulering i januar/februar 2024.

Kart over Grøtfjorden - Klikk for stort bildeKart som viser planens avgrensning ved varsel om oppstart. TFFK

Detaljreguleringa skal sikre areal og gi grunnlag for utbedring av om lag 16 km av fylkesveien med tanke på skredsikkerhet, framkommelighet og trafikksikkerhet. Aktuell strekning er fra Store Blåmannsvika, over Grøtfjordfjellet, gjennom Grøtfjorden og videre til Ytre Storsandneset. Planområdet omfatter også området for forebyggende skredkontroll i Vågen i Grøtfjorden. 

Detaljreguleringa tilrettelegger for følgende skredsikringstiltak

 • Forebyggende skredkontroll i området Vågen på vestsiden av Grøtfjorden
 • Ledevoll for et skredpunkt på østsiden av Grøtfjorden
 • Mindre omlegging/heving av fylkesveien forbi skredområdet Bårsvikbukken på Grøtfjordfjellet

Detaljreguleringa tilrettelegger for følgende framkommelighets- / trafikksikkerhetstiltak

 • Utvidelse av eksisterende veibredde til 6,5 m (2-feltsvei)
 • Utbedring av veigrøfter/sideterreng og drenering
 • Utbedring av en del skarpe svinger og vanskelige stigningsforhold, spesielt langs eksisterende vei over fjellet
 • Utskifting av Småbakkelva bru i Store Blåmannsvik
 • Etablering av murer, bergsikring, permanent riggområde og andre veitekniske installasjoner
 • Holdeplasser og stopplommer langs veien
 • Parkeringsplasser for utfart

Det er også avsatt arealer til midlertidige rigg- og anleggsområder, som skal kunne benyttes i selve byggefasen.

Smal veg ved fjell og hav i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeOver Grøtfjordfjellet er det smal veg og problematisk fremkommelighet, spesielt for store kjøretøy. Skjermdump: Google Streetview

Alle plandokumenter og vedlegg finner du på høringssiden.

Vi jobber også med en kartfortelling, som vil bli lagt ut her med det aller første. Dette er en 3D-modell i kart, kombinert med informasjon, for bedre visualisering av de planlagte tiltakene langs veien.

Medvirkning

Jf. krav til medvirkning i plan- og bygningsloven er berørte grunneiere, interessenter og sektormyndigheter gitt anledning til å komme med innspill ved varsel om oppstart av planarbeidet, og de kan også komme med merknader når planen nå legges ut til offentlig ettersyn/høring. Jf. Sameloven §4, er samiske interesser tilbudt konsultasjon i saken.

Presentasjon og referat fra digitalt infomøte 08. november 2023

Presentasjon på Infomøte_081123_Detaljregulering Grøtfjord (PDF, 3 MB)

Referat fra digitalt informasjonsmøte 081123 (PDF, 342 kB)

Tidligere informasjonstiltak

Utover lovbestemt medvirkning har Tromsø kommune, innledningsvis i planprosessen, arrangert et digitalt naboskapsmøte der det ble informert om planprosess og innhold i denne planen. Her kom det mange innspill til planarbeidet. Fylkeskommunen har videre hatt åpen kontordag i Tromsø og også arrangert et digitalt informasjonsmøte om skredsikringstiltak i Grøtfjorden. Videre har planforslaget vært presentert for sektormyndigheter i regionalt planforum. Det er også gjennomført dialog/møter med ulike myndigheter og interessenter. 

Varsel om oppstart planarbeid (etter plan- og bygningsloven § 12-8) ble sendt ut 07.mai 2021 til alle berørte grunneiere, interessenter og myndigheter. Oppstart ble også annonsert i Nordlys, og på kommunens og fylkeskommunens nettside. Fylkeskommunen mottok 13 innspill til planarbeidet. Disse er referert og kommentert i planbeskrivelsen, kapittel 9.

Høring og offentlig ettersyn

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 sendes planforslaget nå ut på høring og offentlig ettersyn. Dette høringsbrevet sendes elektronisk til alle berørte grunneiere, interessenter og myndigheter, og høring / offentlig ettersyn blir også annonsert i Nordlys samt på kommunens og fylkeskommunens hjemmeside. 

I forbindelse med høring/offentlig ble det holdt et digitalt informasjonsmøte på teams onsdag 8.november kl. 12-14. Her har fylkeskommunen presentert planforslaget og fortalt litt om erfaringer vi har gjort oss i skredkontroll-prosjektet i Grøtfjorden, som nå har pågått en hel vintersesong.

Fylkeskommunen har også hatt en åpen kontordag om planforslaget på fylkeshuset i Tromsø torsdag 16.november kl. 12-18

Når frist for merknader til planforslaget er gått ut vil fylkeskommunen, i samråd med kommunen, behandle alle innkomne merknader, og ved behov gjøre endringer i planforslaget. Endelig planforslag og merknadsbehandling vil deretter oversendes til Tromsø kommune for politisk sluttbehandling og vedtak. 

Hva ønsker vi tilbakemelding på?

I tillegg til eventuelle merknader til planforslaget, så ønsker vi informasjon om vannforsyning, avløp og avkjørsler i planområdet.

VA-anlegg 

Fylkeskommunen har i planoppstartsfasen registrert følgende private VA-anlegg (vann- og avløpsledninger) og brønner:

 • vannledning krysser fylkesvegen på sørsiden av brua til Småbakkelva
 • spillvannsledning krysser fylkesvegen ved Småbakkan i Store Blåmannsvika
 • vannledning krysser fylkesvegen ved Karigamneset
 • spillvannsledning krysser fylkesvegen ved Åsheim ved Storsandneset
 • borebrønn i fjell, på oppsiden av vegen på eiendom gnr. 90 bnr. 23, like nord for Karigamneset

Dersom noen har private VA-anlegg eller brønner som vi ikke har fanget opp i planarbeidet, enten i nedslagsfeltet for det private vannverket, eller i tilknytning til planområdet forøvrig, så ber vi om tilbakemelding på dette, slik at det kan hensyntas i detaljprosjekteringsfasen.

Avkjørsler 

Når det gjelder avkjørsler, så er alle eksisterende avkjørsler vist med atkomstpiler i plankartet. Dersom du har en lovlig/godkjent avkjørsel (også markavkjørsel) som ikke er kommet med i planen, så ber vi om en tilbakemelding på dette, slik at den kan ivaretas i neste fase.

Høringsdokumenter og vedlegg

Høringsfrist var 27.  november 2023.

0 Høringsutkast planbeskrivelse (PDF, 7 MB)

1 Høringsutkast planbestemmelser (PDF, 178 kB)

2 Høringsutkast Plankarthefte (PDF, 20 MB)

3 Høringsutkast Tegningshefte (PDF, 20 MB)

4 Geoteknisk rapport B11367-GEOT-01 Fv7768 Grøtfjorden (PDF, 11 MB)

6 Skredrapport Forebyggende skredkontroll (PDF, 2 MB)

7 Skredrapport B11367-SKRED-02 Fv7768 Grøtfjorden_skredfare og sikring (PDF, 20 MB)

8 VAO-plan og kommunens aksept av denne (PDF, 2 MB)

9 Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB)

10 Fagrapport Flomberegninger og flomsimulering Småbakkelva (PDF, 3 MB)

11 Fagrapport Erosjonssikring for sjøfylling (PDF, 675 kB)

12 Fagrapport Analyse av granitt (PDF, 2 MB)

13 Fagrapport Støy (PDF, 334 kB)

14 Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering FV 7768 Grøtfjorden (PDF, 582 kB)

15 Innspill ved varsel om planstart (PDF, 3 MB)

Gjennomføring av planen

Fylkestinget har bevilget midler til forebyggende skredkontroll i Vågen, og dette tiltaket er allerede gjennomført. Skredtiltaket omfatter overvåkning med radar, og deretter en kontrollert nedsprengning av skred via skredtårn som er etablert oppe i fjellet. 

Les mer om forebyggende skredkontroll

Øvrige tiltak i planen, på og langs veistrekningen, er pr i dag ikke finansiert. En gjennomføring vil være avhengig av bevilgninger fra fylkestinget til etappevis og/eller punktvise utbedringer.

Har du spørsmål til planarbeidet kan du kontakte følgende personer

Kontaktperson i Tromsø kommune:

Liv Lybæk, tlf. 476 80 728, e-post: Liv.Lybaek@tromso.kommune.no

Kontaktperson i Troms og Finnmark fylkeskommune:

Hilde Heitmann, tlf. 951 18 077, e‐post: hilde.heitmann@tffk.no

Har du merknader til planarbeidet?                                                                          

Merknader må fremlegges skriftlig, og sendes til fylkeskommunen.

Bruk gjerne tjenesten eDialog når du sender synspunkt og opplysninger til oss. Mer informasjon om denne tjenesten ligger på www.tffk.no under «Kontakt oss». 

Merknader kan også sendes på epost til postmottak@tffk.no eller i posten til Troms og Finnmark fylkeskommune, postboks 701, 9800 Vadsø.

Merk saken med referansenummer 20/11817.

Fristen for å sende merknader er 27. november 2023.