Regionalt planforum

I regionalt planforum kan kommunene og fylkeskommunen legge frem planer etter plan- og bygningsloven for drøfting og innspill fra statlige og regionale organer og andre berørte interesser. Planforum skal ikke ta avgjørelser eller mekle i plansaker.

Planer bør presenteres for planforum tidlig i prosessen, gjerne i oppstartsfasen og helst før forslag til plandokumenter er klare for politisk behandling. Det kan også være nyttig å drøfte samme plan flere ganger gjennom planprosessen.

Planforum er en nyttig arena for større planer og planer som berører flere interesser.

Saker som kan drøftes i planforum:

  • Kommunal og regional planstrategi.
  • Regionale planer
  • Kommuneplanens samfunnsdel/arealdel
  • Kommunedelplaner
  • Område- og detaljreguleringsplaner.
  • Ev. andre større (tema)planer

Møtetidspunkt og frister, våren 2024

Møtetidspunkt og frister våren 2024
Møtedato Frist påmelding Frist forventningsnotat
22.februar 6.februar 8.februar
21.mars 29.februar 7.mars
25.april 4.april 11.april
23.mai 2.mai 9.mai
27.juni 6.juni 13.juni

 

Se hele møtekalenderen her

Generell informasjon: