Regionalt planforum

I regionalt planforum kan kommunene og fylkeskommunen legge frem planer etter plan- og bygningsloven for drøfting og innspill fra statlige og regionale organer og andre berørte interesser. Planforum skal ikke ta avgjørelser eller mekle i plansaker.

Planer bør presenteres for planforum tidlig i prosessen, gjerne i oppstartsfasen og helst før forslag til plandokumenter er klare for politisk behandling. Det kan også være nyttig å drøfte samme plan flere ganger gjennom planprosessen.

Planforum er en nyttig arena for større planer og planer som berører flere interesser.

Saker som kan drøftes i planforum:

  • Kommunal og regional planstrategi.
  • Regionale planer
  • Kommuneplanens samfunnsdel/arealdel
  • Kommunedelplaner
  • Område- og detaljreguleringsplaner.
  • Ev. andre større (tema)planer

Møtetidspunkt og frister, høsten 2023

Møtetidspunkt og frister høst 2023
Møtedato Frist påmelding Frist forventningsnotat
26. oktober 5. oktober 12. oktober
23. november 2. november 9. november
14. desember 23. november 30. november

Se hele møtekalenderen her

Generell informasjon: